Hüppa kohta:


  • kvaliteetne eluaasta
    quality-adjusted life year (ingl lühend QALY)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Tervisetulemi mõõtühik, mis võtab arvesse nii inimese elatud eluaastad kui ka nende aastate jooksul kogetud elukvaliteedi. Aastast elukvaliteeti hinnatakse skaalal 0—1, kus 1 vastab optimaalsele tervisele ning 0 surmale.
    vt: kulukasulikkuse analüüs, elukvaliteet