Hüppa kohta:


  • EC50, 50%-le isenditest tõhus kontsentratsioon
    EC50, half maximal effective concentration

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Aine kontsentratsioon keskkonnameediumis (õhus, vees jm), mille ekspositsiooni korral avaldub 50%-l isenditest (katseorganismidest) eeldatav toime.
    sünonüüm: 50%-line toimet avaldav kontsentratsioon