RaTeRa » 

Prindi

 

Tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamine

 

Käesolevale veebilehele on koondatud Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi poolt Sotsiaalministeeriumi tellimusel märtsis 2015 valminud analüüsi "Tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamine" tulemused koos analüüside koostamiseks kasutatud allikmaterjalidega.

Analüüsi üldiseks eesmärgiks oli teha ettevalmistustöid Eesti tervishoiu ja arstiabi kvaliteedi arendamiseks, mis toetuks tõenduspõhisele teadmisele, oleks patsiendikeskne ja taotleks parimat väärtust ühiskonnale. Kriitilisele analüüsile tuginedes esitatakse ettepanekud ja tegevuskava asjakohaste metoodikate ja protsesside ülesehitamiseks, mis toetuks teiste riikide kogemustele ja parimatele praktikatele ning juba Eestis toimivatele tegevustele.

Analüüs koosneb kahest osast:

 

A. Ettevalmistustööd kvaliteedisüsteemi arendamiseks ja kvaliteediindikaatorite rakendamissüsteemi väljatöötamine.

Raporti sisukord

1. Kokkuvõte

2. Kvaliteet tervishoius

3. Ettevalmistustööde eesmärk ja läbiviimise protsess

4. Eesti tervishoiu kvaliteedisüsteemi areng

5. Tervishoiu kvaliteedi hindamissüsteem Inglismaal

6. Tervishoiu kvaliteedi hindamissüsteem Taanis

7. Kvaliteedi hindamine Eesti tervishoius

8. Välisriikide kogemus ja puuduvad lülid Eestis

9. Ettepanekud kvaliteedisüsteemi arendamiseks Eesti tervishoius

10. Riiklike kvaliteediindikaatorite rakendamise pilootprojekt

11. Ettepanekud kvaliteediindikaatorite süsteemi loomiseks

12. Tegevuskava kvaliteedi edendamise süsteemi loomiseks

 

 

Tervishoiu kvaliteeti käsitlevad allikmaterjalid Suurbritanniast

Tervishoiu kvaliteeti käsitlevad allikmaterjalid Taanist

 

B. Ettevalmistustööd tõenduspõhiste õendusalaste tegevusjuhendite väljatöötamiseks

Raporti sisukord

1. Kokkuvõte

2. Taust ja ettevalmistustööde lähtekohad

3. Ettevalmistustööde eesmärk ja korraldus

4. Õendustegevusjuhendite väljatöötamine Eestis

5. Õendustegevusjuhendite väljatöötamine Euroopa riikides

6. Kokkuvõte senisest praktikast Eesti ja välisriikide kogemuse põhjal

7. Soovitused ja tegevusplaan õendustegevusjuhendite ja patsiendijuhendite väljatöötamise süsteemi loomiseks Eestis

 

Allikad õendusalaste tõenduspõhiste tegevusjuhendite koostamiseks

Lisa 5. Õendusalaste tegevusjuhendite väljatöötamise korraldus