Pealkiri: 

Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2008 (elanike hinnangute alusel)

Autorid: Ahermaa E
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: alkohol, hinnangud, tervisepoliitika, lapsed, noored, liikluskäitumine, meedia
Välja antud: 2009
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2009_2.pdf226.99 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada elanike alkoholi tarbimise harjumused ning suhtumine riigi alkoholipoliitikasse ja selle muutmise võimalustesse. Sellest tulenevalt on töö jaotatud kaheks peatükiks. Esimene peatükk kajastab elanike hinnanguid enda ja elanike üldisele alkoholi tarbimisele, tarbimiseelistusi erinevate alkohoolsete jookide liikide lõikes ning hinnanguid alkoholi tarbimisest tulenevatele probleemidele. Teine peatükk keskendub riikliku alkoholipoliitika problemaatikale. Analüüsi tulemused kajastavad 2008. aasta olukorda ning muutusi, võrreldes varasemate aastatega. EKI alustas elanike alkoholi tarbimise ja alkoholipoliitika uuringuid 1998. aastal.
Uurimistöö tugineb 1107 Eesti elaniku kirjalikule küsitlusele (teostatud 2008. a detsembris). Küsitletud kuuluvad EKI tarbijate paneeli koosseisu ning esindavad läbilõiget Eesti elanikest soo, rahvuse, elukoha, regiooni, vanuse (18-74 eluaastat), hariduse ja netosissetuleku (leibkonnaliikme kohta kuus) järgi. Representatiivsuse tagamiseks on tulemused vanuse, soo ja rahvuse järgi kaalutud (üldjaotused on toodud lisas 1). Küsitletud kogumi iseloomustus on esitatud lisas 3.