Pealkiri: 

Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika (elanike hinnangute alusel)

Autorid: Ahermaa E
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: alkohol, hinnangud, tervisepoliitika, liikluskäitumine, reklaam, noored
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2008_2.pdf262.08 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada elanike alkoholi tarbimise harjumused ning suhtumine riigi alkoholipoliitikasse ja selle muutmise võimalustesse. Sellest tulenevalt on töö jaotatud kaheks peatükiks. Esimene peatükk kajastab elanike hinnanguid enda ja elanike üldisele alkoholi tarbimisele, tarbimiseelistusi erinevate alkohoolsete jookide liikide lõikes ning hinnanguid alkoholi tarbimisest tulenevatele probleemidele. Teine peatükk keskendub riikliku alkoholipoliitika problemaatikale. Analüüsi tulemused kajastavad 2007. aasta olukorda ning muutusi, võrreldes varasemate aastatega. EKI alustas elanike alkoholi tarbimise ja alkoholipoliitika uuringuid 1998. aastal.
Uurimistöö tugineb 1257 Eesti elaniku kirjalikule küsitlusele (teostatud 2007. a detsembris). Küsitletud kuuluvad EKI tarbijate paneeli koosseisu ning esindavad läbilõiget Eesti elanikest soo, rahvuse, elukoha, regiooni, vanuse (18-74 eluaastat), hariduse ja netosissetuleku (leibkonnaliikme kohta kuus) järgi. Representatiivsuse tagamiseks on tulemused vanuse, soo ja rahvuse järgi kaalutud (üldjaotused on toodud lisas 1). Küsitletud kogumi iseloomustus on esitatud lisas 3.