Pealkiri: 

Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika (elanike hinnangute alusel)

Autorid: Ahermaa E
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: alkohol, tervisepoliitika, hinnangud, liikluskäitumine, lapsed, noored, reklaam, meedia
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
EKI2007_1.pdf239.03 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada elanike alkoholi tarbimise harjumused ning suhtumine riigi alkoholipoliitikasse ja selle muutmise võimalustesse. Sellest tulenevalt on töö jaotatud kaheks peatükiks. Esimene peatükk kajastab elanike hinnanguid enda ja elanike üldisele alkoholi tarbimisele, tarbimiseelistusi erinevate alkohoolsete jookide liikide lõikes ning hinnanguid alkoholi tarbimisest tulenevatele probleemidele. Teine peatükk keskendub riikliku alkoholipoliitika problemaatikale. Analüüsi tulemused kajastavad 2006. aasta olukorda ning muutusi, võrreldes varasemate aastatega. EKI alustas elanike alkoholi tarbimise ja alkoholipoliitika uuringuid 1998. aastal.
Uurimistöö tugineb 968 Eesti elaniku kirjalikule küsitlusele (teostatud 2006. a detsembris). Küsitletud kuuluvad EKI tarbijate paneeli koosseisu ning esindavad läbilõiget Eesti elanikest soo, rahvuse, elukoha, regiooni, vanuse (18-74 eluaastat), hariduse ja netosissetuleku (leibkonnaliikme kohta kuus) järgi. Representatiivsuse tagamiseks on tulemused vanuse järgi kaalutud (üldjaotused on toodud lisas 1).