Pealkiri: 

Tervishoiutöötajate väljaränne Eestist: väljarände suurus, mõju tervishoiutöötajate vajadusele ja võimalikud poliitikavalikud

Autorid: Võrk A , Priinits M , Kallaste E
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: tervishoid, tervishoiutöötajad, meditsiiniõed, arstid, emigratsioon, migratsioon, küsitlusuuringud, üliõpilased, töö, Euroopa, tööjõud, koolitus
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Võrk2004.pdf643.17 kBAdobe PDF
Võrk2004_inglisk.pdf45.9 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Uuringu eesmärgiks on leida, milliseks kujuneb Eesti tervishoiutöötajate väljaränne uuringule järgnevatel aastatel, milline on selle mõju tervishoiutöötajate puudu- või ülejäägile ja pakkuda välja raamistik, kuidas väljarännet võtta arvesse koolitustellimuse kujundamisel.
Esimene peatükk annab varasematele uuringutele tuginedes ülevaate migratsiooni mõjutavatest teguritest ja tervishoiutöötajate migratsiooniga kaasnevatest mõjudest nii päritolu kui sihtriigile. Samuti kirjeldatakse rahvusvahelisi ja riiklikke regulatsioone, mis migratsiooni mõjutamiseks on loodud. Teine peatükk kirjeldab küsitluse tulemusi, mis on esitatud eraldi töötavate inimeste ja tudengite osas. Residente käsitletakse töötavate inimestega koos. Küsitluse tulemustena esitatakse esmalt välismaale tööle minna soovijate hulk, kui kindel nende soov on, kui pikaks ajaks nad soovivad minna ja millal. Seejärel esitatakse välismaale mineku soov erinevate karakteristikutega inimeste lõikes. Lisaks esitatakse välismaale mineku soovi põhjused ja takistused, soovitav töö välisriigis ja sihtriik. Kolmas peatükk esitab küsitlusest tuleneva välismaale minevate töötajate prognoosi ja raamistiku selle arvestamiseks koolitustellimuse koostamisel. Lõpetuseks esitatakse alternatiive migratsioonist tuleneva täiendava tööjõuvajaduse juhtimiseks.