Pealkiri: 

Laste väärkohtlemise esinemine Tartu koolides hariduslike erivajadustega lastele

Autorid: Bunder S
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: lapsed, väärkohtlemine, vaimne vägivald, füüsiline vägivald, seksuaalne vägivald, õpilased, koolid, perekond, lapsevanemad, koolivägivald
Välja antud: 2007
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Bunder2007.pdf148.12 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Vaimne tervis
Kirjeldus: Laste väärkohtlemise teema on ülimalt terav rahvatervishoiu probleem, kuna
peresisene vägivald, sealhulgas laste väärkohtlemine on Eestis nii öelda
perekonna sisene probleem, mida avalikult pole kombeks arutada. Seetõttu pole eriti uuritud selle sagedust eriuuringute käigus ja kuna puudub ettekujutus probleemi suurusest, pole ka rakendatud meetmeid selle vähendamiseks.
Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli kirjeldada Tartu linna hariduslike
erivajadustega lastele mõeldud koolides õppivate noorte suhtes toime pandud väärkohtlemise probleemi.
Uurimistöö viidi läbi 2006. aasta kevadel ühes koolis ja kahes koolis
2006. aasta sügisel. Uuringu meetodiks oli ankeetküsitlus. Ankeedi täitsid kolme Tartu linna hariduslike erivajadustega lastele mõeldud kooli õpilased. Kokku saadi 156 täidetud ankeeti. Vastajad olid 7. - 11. klassi õpilased.
Uuringus osalenud koolide õpilased on kogenud nii emotsionaalset,
füüsilist, seksuaalset väärkohtlemist kui ka hooletussejätmist. Enamlevinuimateks väärkohtlemise viisideks olid: verbaalne seksuaalne väärkohtlemine, hariduse hooletussejätmine, emotsionaalne väärkohtlemine, vaimne seksuaalne väärkohtlemine ja tervise hooletussejätmine. Vähem esines füüsilist väärkohtlemist, füüsilist seksuaalset väärkohtlemist ja füüsilist hooletussejätmist. Kuid võrreldes teiste Eestis tavakoolide õpilaste seas
läbiviidud uurimustega on hooletussejätmise ja seksuaalse väärkohtlemise
esinemine märgatavalt sagedasem. Seega kinnitas antud uurimistöö kirjanduses esinevat väidet, et erivajadustega lastel on suurem risk sattuda hooletussejätmise või väärkohtlemise ohvriks.