Pealkiri: 

Haigestumusinfo võrdlev uuring tervishoiu statistilise aastaaruandluse ja Eesti Haigekassa raviarvete andmebaasi põhjal

Autorid: Thetloff M , Palo E
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, WHO Regional Office for Europe
Märksõnad: haigestumus, andmebaasid, statistika
Välja antud: 2004
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Thetloff2005.pdf1.31 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Uuringu eesmärgiks oli võrrelda ja analüüsida esmahaigestumuse infot haigestunute regionaalsetest ning soo-vanuselise koostise erinevustest kahe andmebaasi, Sotsiaalministeeriumi statistiliste aastaaruannete ja Eesti Haigekassa raviarvete põhjal, ning teha ettepanekuid ja anda soovitusi andmekogumise süsteemi parandamiseks. Esmahaigestumuse andmete võrdluse tulemustes oli nii kokkulangevusi kui ka suuri erinevusi piirkonniti ning vanusrühmade ja haigusrühmade osas. Tehtud analüüsi põhjal ei saa täpselt öelda, kumma andmebaasi info on õigem. Vajalik on süvendatult uurida erinevuse põhjuseid tervishoiuteenuse osutaja tasandil. Uuringus selgus mitmeid üldiseid ja ühiseid probleeme ning põhjused, mis mõjutavad nii statistilise aruandluse kui ka haigekassa haigestumusinfo kvaliteeti ja mille lahendamine on eelduseks mõlema andmebaasi põhjal tehtava haigestumusstatistika parandamisele.
Uuringu tulemusena esitatakse olukorra parandamiseks järgmised ettepanekud: kokku leppida ja kehtestada ühtsed definitsioonid ning selged agregeerimise reeglid (vanusele, diagnoosigruppidele, jms); kogu tervishoiusüsteemis võtta kasutusele ühtne tervishoiuteenuse osutajate klassifikatsioon; välja arendada tervishoiuteenuse osutajate register; koostada haigestumuse aruandluse jaoks ühtne IT-ülesandepüstitus; kehtestada ühtsed reeglid tervishoiuteenuse osutajatele haigestumuse info edastamiseks ja aruannetesse registreerimiseks; viia läbi regulaarseid täiendkoolitusi praktiseerivatele meedikutele ja põhjalikumalt koolitada klassifikatsioonide kasutamist arstiteaduskonna põhiõppes; suurendada arstide vastutust haigestumuse info õigsuse eest; teha haigestumuse andmete kättesaamine regulaarseks ja kasutajasõbralikuks erineva detailsuse vajadusega andmekasutajatele; välja arendada tervishoiusektori andmebaaside info avalikustamine nn andmeaida tarkvara kaudu.