Pealkiri: 

Päritoluperekonna sotsiaalse positsiooni seos täiskasvanu tervise enesehinnanguga Eestis: Euroopa Sotsiaaluuring 2014

Autorid: Rohulaid R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: tervis, enesehindamine, perekond, hinnangud
Välja antud: 2020
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rohulaid2020.pdf384.88 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Rahvastiku terviseseisundi hindamiseks kasutatakse tavaliselt lihtsasti tõlgendatavat terviseseisundi indikaatorit - tervise enesehinnangut. Nimetatud indikaator on seotud muu hulgas lisaks indiviidi enda teguritele ka päritoluperekonna sotsiaalse positsiooniga. Käesolev magistritöö analüüsib, kui oluline on päritoluperekonna sotsiaalne positsioon seoses vastaja tervise enesehinnanguga ning millised demograafilised, sotsiaalmajanduslikud ja tervisekäitumuslikud tunnused mõjutavad tervise enesehinnangut.
Magistritöös kasutati Euroopa rahvastikku hõlmava Euroopa Sotsiaaluuringu (ESS - European Social Survey) Eesti kohta käivaid andmeid. Kuna küsimustik sisaldas muu hulgas tervise eriplokki, kasutati töös 2014. aasta andmeid. Magistritöö valimisse kaasati 1768 uuritavat vanuses 15-99, kellest 45,8% olid mehed ja 54,2% naised. Tervise enesehinnangu analüüsiks kasutati vastaja ja tema vanemate sotsiaaldemograafiliste ja tervisetunnuste määramisel protsente ning Pearsoni hii-ruut testi. Tervise enesehinnangu seost uuritava ja päritoluperekonna tunnuste kaupa analüüsiti kohandamata ning kohandatud logistilise regressiooni mudelitega, väljendades saadud tulemusi šansisuhtena koos 95%-liste usaldusvahemikega (CI).