Pealkiri: 

Kognitiivne mälu ja repressioon Eesti kesk- ja vanemaealistel

Autorid: Reinol M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: kognitiivsed võimed, vanemaealised, mälu
Välja antud: 2020
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Reinol2020.pdf1.15 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Kirjeldus: Rahvastiku vanusstruktuuri muutusega tõusevad esile uued vajalikud uurimissuunad. Kognitiivsete võimete uurimine on järjest suurema tähelepanu all ja teadusuuringute teemaks. Käesoleva uuringu põhieesmärgiks on kirjeldada Eesti näitel 50-aastaste ja vanemate inimeste kognitiivse mälu võimalikke seoseid repressiooni kogemuse, sotsiaal-demograafiliste tunnuste, tervisetegurite, sotsiaalse aktiivsuse ja kognitiivset võimekust toetavate tegevuste tunnustega. Uurimistöö käigus sooviti välja selgitada, kas kognitiivne mälu on seotud repressiooni kogemusega ja kas repressiooni kogemise mõju kognitiivsusele võib olla põlvkondade ülene.
Analüüsiosa põhineb SHARE Eesti uuringu 4. laine andmetel, kus uuriti repressiooni küsimust Eesti puhul esmakordselt. SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) on longituudne küsitlusuuring, kus küsitletakse üleeuroopaliselt kesk- ja vanemaealist (50+) rahvastikku. Uuringu esinduslik juhuvalim on koostatud 50-aastastest ja vanematest Eesti elanikest rahvastikuregistri alusel. Käesolev magistritöö on 6 726 vastanuga läbilõikeline uuring. Andmete kirjeldamiseks ja analüüsimiseks kasutati sagedustabeleid, protsente, keskmiste erinevuste hindamiseks ANOVA testi ja t-testi, standardhälvet, 95% usaldusvahemikke ning lineaarset regressiooni. Statistiliselt oluliseks peeti tunnuste rühmade vahelisi erinevusi testi tulemusel, kui olulisustõenäosus oli p < 0,05. Magistritöös hinnati mälutesti seoseid repressiooni, erinevate demograafiliste, tervise, sotsiaalse aktiivsuse ja kognitiivsete tegevustega.