Pealkiri: 

Küberkiusamine kolme Tartu linna ja kolme Tartu maakonna kooli näitel

Autorid: Naruskov K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Haridusteaduskond
Märksõnad: vaimne vägivald, poisid, tüdrukud, Internet, koolid, koolivägivald, lapsed, õpilased
Välja antud: 2009
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Naruskov2009.pdf997.02 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Magistritöö eesmärgiks on kolme Tartu linna ja kolme Tartu maakonna kooli põhjal selgitada, milliseid küberkiusamise liike ning vahendeid küberkiusamise teostamiseks kasutatakse, keda kiusamisest teavitatakse, milline on kõrvalseisjate roll küberkiusamisel.
Käesoleva magistritöö puhul on tegemist kvantitatiivse uurimistööga, mis koosneb teoreetilisest ja empiiriliselt osast. Teoreetilises osas esitatakse ülevaade küberkiusamise temaatikast. Täpsemalt seletatakse lahti küberkiusamise mõiste, käsitletakse küberkiusamise liike ja vahendeid, antakse ülevaadet ohvrite, kiusajate ja kõrvalseisjate osakaalust ning teavitamise temaatikast varasemate uurimuste taustal. Empiirilises osas analüüsitakse uurimistulemusi. Vaadatakse, milliseid küberkiusamise liike ja vahendeid kiusamiseks Tartus ja Tartu maakonnas kasutatakse ning kas selles osas ilmneb soolisi, klasside vahelisi või piirkondlikke erinevusi. Käsitletakse ka kõrvaseisjate ning teavitamise temaatikat.
Empiirilises osas on püstitatud järgmised hüpoteesid:
1. Poiste seas esineb statistiliselt oluliselt rohkem küberkiusajaid kui tüdrukute seas.
2. Tüdrukud on statistiliselt oluliselt rohkem küberkiusamise ohvrid võrreldes poistega.
3. Tüdrukud kogevad mobiiltelefonidega toimuvat kiusamist sagedamini kui poisid.
4. Küberohvritest tüdrukud teavitavad toimunud kiusamisest täiskasvanuid rohkem kui küberohvritest poisid.