Pealkiri: 

Insuldijuhud ja taastusravile suunamine 2014. aastal Tartu Ülikooli Kliinikumis

Autorid: Sõerunurk G
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: insult, taastusravi
Välja antud: 2017
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Soerunurk2017.pdf651.1 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesolevas töös kirjeldati 2014. aastal Tartu Ülikooli Kliinikumi (edaspidi "kliinikum") neuroloogia osakonda (NO) hospitaliseeritud insuldijuhte ning analüüsiti seoseid insuldipatsientide sotsiaaldemograafiliste ja kliiniliste näitajate ning kliinikumi STO-sse (statsionaarse taastusravi osakonda) suunamise vahel. Töö eesmärkideks oli kirjeldada 2014. aasta insuldipatsiente, sh nende akuutravijärgset suunamist ning tuua välja tegurid, mis on seotud intensiivsele statsionaarsele taastusravile suunamisega. Statsionaarsele taastusravile suunamist uuriti lisaks nii vahetult akuutravi järgselt kui ka vaheetapiga (mujal ravil või kodus viibides) STO-sse suunamise korral.
Magistritöö põhineb kliinikumi elektrooniliste haiguslugude (eHL) andmetel. Valim koosneb 2014. aastal kliinikumi NO-sse hospitaliseeritud insuldipatsientidest. Lõplik valim moodustus 575 insuldipatsiendist, kelle sotsiaaldemograafiliste ning kliiniliste näitajate kohta koguti andmed päringute tulemusena saadud andmetabelitest ning haigusjuhupõhiselt elektroonilistest haiguslugudest. Seoseid STO-sse suunamise ning mittesuunamise ning otse STO-sse ja vaheetapiga STO-sse suunamise puhul hinnati logistilise regressioonanalüüsiga ning šansisuhted arvutati järgmistele tunnustele: vanus, sugu, elukoht, akuutravi kestus, insuldi raskusaste ja insulditüüp.