Pealkiri: 

Patsiendiportaalist teadlikkuse ja selle kasutamise seos Eesti elanike hinnangutega arstiabi kvaliteedile ja kättesaadavusele

Autorid: Aasmäe B
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: tervisepoliitika, digitaalne terviselugu, infosüsteemid, hinnangud, kvaliteet
Välja antud: 2017
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Aasmae2017.pdf704.51 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös uuriti tervise infosüsteemi patsiendiportaalist (edaspidi patsiendiportaal) teadlikkuse ja selle kasutamise seost Eesti elanike hinnangutega arstiabi kvaliteedile ja kättesaadavusele. Töö eesmärkideks oli:
1. kirjeldada erinevusi patsiendiportaalist mitteteadlike, teadlike, aga mittekasutanute ning patsiendiportaali kasutanute vahel,
2. analüüsida seost patsiendiportaalist teadlikkuse, selle kasutamise ning arstiabi kättesaadavuse ja kvaliteediga rahulolu vahel.
Magistritöös kasutati "Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile" (EEHTA) uuringu käigus aastatel 2012-2015 kogutud andmeid. Uuringu raames küsitleti Eesti elanikke vanuses 15-74 eluaastat. Ankeete oli nelja aasta peale kokku 6346. Käesolevas töös analüüsiti patsiendiportaali, arstiabi kasutamise, arstiabiga rahulolu ja sotsiaalmajanduslikke tunnuseid. Kirjeldavas analüüsis koostati sagedustabeleid. Seoste analüüsimiseks kasutati hii-ruut testi ja logistilist regressioonanalüüsi.