Pealkiri: 

Gestatsioonidiabeedi levimus ja tulemid emale ning vastsündinule aastatel 2006-2014 Eesti meditsiinilise sünniregistri andmetel

Autorid: Tiidelepp M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: diabeet, rasedus, vastsündinud
Välja antud: 2016
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tiidelepp2016.pdf1.65 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Koos ülekaalulisuse epideemiaga levivad maailmas sellest tingitud tervisehäired ja haigusseisundid, eriti kardiovaskulaarne haigestumus ning metaboolsed häired. Paralleelselt rasvumise ja II tüüpi diabeedi suureneva esinemissagedusega fertiilses eas naiste seas tõuseb ka süsivesikute ainevahetushäirest tingitud hüperglükeemia ehk gestatsioondiabeedi levimus. Gestatsioondiabeet on levinuim metaboolne häire raseduse ajal ning võib põhjustada nii emale kui vastsündinule mitmesuguseid ebasoodsaid tulemeid.
Käesoleva magistritöö eesmärkideks oli kirjeldada gestatsioondiabeedi levimust ja ajalist trendi Eestis aastatel 2006-2014 ning analüüsida gestatsioondiabeediga seotud tulemeid nii emale kui vastsündinule elussünniga lõppenud üksikraseduste seas võrreldes gestatsioondiabeedita kulgenud rasedustega. Töös kasutatud andmestiku allikaks oli Eesti Meditsiinilise Sünniregistri andmekogu, mis sisaldab andmeid kõikide Eestis toimunud sündide kohta 1992. aastast. Magistritöö lõplikus valimis sisaldusid 129 965 sünnituse andmed.
Gestatsioondiabeedi levimuse leidmiseks jagati gestatsioondiabeedile eksponeeritud üksiksünniga lõppenud elussündide arv kõigi üksiksünniga lõppenud elussündide arvuga (leiti % ehk osakaal), samalaadselt leiti levimus igal uuringuaastal ning rahvus- ja vanuserühmades. Kogu valimile arvutati ka iga-aastased standarditud levimusmäärad, kasutades otsest standardimist esimese uuringuaasta sünnitajate vanusstruktuurile. Sotsiaaldemograafiliste näitajate ja ema ning vastsündinuga seotud tulemite jaotumise võrdlemiseks ja erinevuse tuvastamiseks gestatsioondiabeedile eksponeeritud ja mitteeksponeeritud sünnitajate hulgas kasutati kirjeldava statistika meetodeid ning Pearsoni hii-ruut testi, sõltumatute valimite t-testi või Mann-Whitney U-testi. Erinevate tulemite seoseid gestatsioondiabeediga analüüsiti kohandamata ning võimalikele segavatele teguritele kohandatud logistilise regressiooni mudelitega ning väljendati šansisuhetena. Kogu uuringuvalimis oli perioodil 2006-2014 gestatsioondiabeedi levimusmäär 2,3% (n=2930) ning standardimine seda oluliselt ei muutnud. Aastate vältel suurenes levimus pidevalt, seda nii kogu valimis kui ka peaaegu kõigis rahvus- ja vanuserühmades. Võrreldes eestlastega oli levimusmäär suurem muust rahvusest sünnitajate hulgas ning vanuserühmiti oli levimus läbivalt suurim üle 35-aastaste naiste ning väikseim alla 20-aastaste naiste seas. Sünnitajaga seotud tulemite analüüsil selgus, et gestatsioondiabeet oli kõige tugevamalt seotud preeklampsia, sünnitustegevuse esilekutsumise või kiirendamise ning sünnituse keisrilõikega lõppemisega. Vastsündinul tõstis ema gestatsioondiabeet enim 4500-grammise ja suurema sünnikaaluga sündimise ehk makrosoomia, respiratoorse distress-sündroomi ja elustamise vajaduse šanssi