Pealkiri: 

E-tervise visioon 2025. E-tervise strateegiline arenguplaan 2020

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: Eesti, digitaalne terviselugu, arengukavad
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
e-tervise_strat2020_2015.pdf1.29 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Eesti e-tervise visioon aastani 2025 kirjeldab soovitud tulevikuseisundit Eesti tervishoiu ja seotud valdkondade (tööturg, hoolekanne) ning infoühiskonna võtmes, mille saavutamisele aitab kaasa e-tervise vahendite oskuslik kasutamine. Visioon on taotluslikult koostatud pikemaajalisena kui strateegiline arenguplaan, et arvestada suurte arengutrendidega nii väliskeskkonnas kui ka Eesti siseselt. Visiooni saavutamist toetab 5-aastane strateegiline arenguplaan ja iga-aastaselt uuendatav detailne rakendusplaan.
Eesti e-tervise strateegiline arenguplaan 2020 (edaspidi: strateegia) keskendub konkreetsetele e-tervise spetsiifilistele valikutele ja tegevustele, mille realiseerimine on jõukohane järgneva viie aasta jooksul. Strateegias lähtutakse eeldusest, et e-tervise ehk tervishoiu infotehnoloogiliste (IT) vahendite ja võimaluste loomine on eelduseks tervisevaldkonna sisuliste eesmärkide saavutamisele, ent ei taga üksi nende saavutamist. Teisalt järgitakse strateegia ja selle tegevuste elluviimisel riigis kehtivaid üldisi e-teenuste arendamise ja nende rahastamise põhimõtteid, mille kohaselt kõik IT-investeeringud peavad lähtuma valdkonna sisulistest ehk nn ärilistest eesmärkidest ja nende kõige optimaalsema saavutamise võimalustest koos vajalike kõrvaltegevustega e-rakenduste edukaks juurutamiseks. Strateegiat uuendatakse vähemalt iga kolme aasta järel lähtudes tervisepoliitika arengutest ja strateegia rakendamise tulemustest.
Strateegia elluviimine toimub Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning teiste partneritega avalikus sektoris (nt Sotsiaalministeeriumi allasutused, E-tervise Sihtasutus ja Eesti Haigekassa), terviseteenuste osutajatega (nt üld- ja arstiabi osutajad, tervisevaldkonna erialaorganisatsioonid), teadus-ja arendusasutustega (nt ülikoolid, tervishoiu kõrgkoolid, Tervise Arengu Instituut), eraettevõtete ja erasektori esindusorganisatsioonidega ning patsientide ehk elanikkonnaga laiemalt.