Pealkiri: 

Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring: tervis, haridus, tööhõive, ränne ja pereloome

Autorid: Themas A, Ainsaar M, Soo K, Sammul M, Uusküla A, Tarum H, Hendrikson R, Arak T, Espenberg K, Varblane U
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool, Tartu Ülikool. RAKE, sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus
Märksõnad: mehed, Eesti, tervis, peresuhted, ränne, riskikäitumine, vägivald, seksuaalkäitumine, uuringud
Välja antud: 2015
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
meeste_uuring_2015.pdf3.43 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Uuringu eesmärgiks oli läbi viia laiaulatuslik küsitlus Eesti 16-54-aastaste meeste hulgas, nii et tulemused on üldistatavad kõigile Eesti meestele. Esmakordne Eesti meeste uuringu küsitlus toimus 2014. a. septembrist detsembrini. Uuringu valimisse kuulus 4800 16-54-aastast Eestis elavat meest, kasutuskõlblikke vastuseid laekus 2056, uuringule vastamise määr oli 44,5%. Uuringu tellis Eesti säästva arengu komisjon koostöös riigikantseleiga. Uuring on valminud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel ja selle viisid läbi Tartu ülikooli teadlased ning TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE. Käesolev uuringuaruanne annab esmase kirjeldava ülevaate uuringu tulemustest ega sisalda üldjuhul üksikute küsimuste põhjalikku analüüsi. Uuringu peamiseks tulemuseks on küsitlusandmeid sisaldav andmebaas, mis võimaldab hiljem süvitsi analüüsida Eesti meeste pereloome käitumist ja selle seost hariduse, töö, tervise, rändekäitumise ning väärtushinnangutega, samuti võrrelda tulemusi teiste varasemalt läbiviidud uuringutega. Andmebaas kuulub riigikantseleile, kes edaspidi koordineerib andmete kasutamist.