Pealkiri: 

Telemeditsiini laialdasem rakendamine Eestis

Autorid: Kruus P, Ross P, Hallik R, Ermel R, Aaviksoo A
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: tervishoiukorraldus, tervishoiuteenused, telemeditsiin, Eesti
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Viide: Kruus P, Ross P, Hallik R, et al. Telemeditsiini laialdasem rakendamine Eestis. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis.
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis2014_lisad.pdf1.45 MBAdobe PDF
Praxis2014_uuringuaruanne.pdf2.99 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Rahvastiku vananemine ja elanike kasvavad ootused suurendavad tervishoiuteenuste nõudlust, samas kui tööealiste inimeste arvu vähenedes muutub tervishoiuteenuste rahastamine ühiskonnale pidevalt keerulisemaks. See seab surve alla süsteemi finantsilise jätkusuutlikkuse ning muudab raskeks tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse säilitamise. Sarnaselt mitmetele teistele eluvaldkondadele on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimalused andnud aluse efektiivsuse kasvuks ka tervishoius, kuid tulenevalt tervishoiu spetsiifikast, meditsiini kiirest arengust ning süsteemi organisatoorsest keerukusest on IKT-l põhinevate rakenduste juurutamine raskendatud ning senine kasutusmaht suhteliselt vähene.
Üheks IKT kasutamise viisiks tervishoius on telemeditsiin. Telemeditsiin on osa e-tervisest ning tähendab lihtsustatult info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamist terviseteenuste osutamisel distantsilt. Telemeditsiini on nähtud kui üht võimalust parandada tervishoiusüsteemi toimivust ja toetada tervishoiusüsteemi põhieesmärkide - kvaliteedi, kättesaadavuse ja efektiivsuse - saavutamist. See eeldab aga süsteemset käsitlust teadvustamaks telemeditsiini ühe võimalusena tervishoiu arendamisel.
Käesoleva töö lähteülesandeks on hinnata telemeditsiini laiema rakendamise vajadusi, võimalusi ja eeldusi Eestis, seejuures fikseerides telemeditsiini trendid maailmas ning kaardistades senised pilootprojektid ja edukad näited Eestist. Töö käigus luuakse strateegiline sisend tegevusteks, mida saaks telemeditsiini teadvustamiseks, edendamiseks ja juurutamiseks rakendada.