Pealkiri: 

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis 2013 (elanike hinnangute alusel)

Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut
Märksõnad: tubakas, suitsetamine, majandus, hinnangud, hoiakud
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Konjunktuuriinstituut2014_alkohol.pdf287.5 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI) on teinud illegaalse tubakaturu uuringuid alates 1998. aastast. Käesolevas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel valminud uuringus vaadeldakse sigarettide illegaalse kauplemise aspekte, nende kättesaadavust, tarbimist, hindu jne. Töö esimeses osas analüüsitakse ka elanike üldisi suitsetamisharjumusi, legaalsete sigarettide eelistamise põhjuseid ning ostmist välismaalt. Peamine põhjus, miks salasigarette ostetakse on nende soodsam hind võrreldes legaalsete sigarettidega. Sigaretid kuuluvad aktsiisiga maksustavate kaupade hulka ja seetõttu ei kujune nende müügihind mitte turuloogikast lähtuvalt, vaid on suures osas administratiivsel määratletud. Sigarettide aktsiisimäär koosneb fikseeritud
määrast ja proportsionaalsest määrast, mis sisuliselt kehtestab sigarettidele miinimumhinna. Kuna aktsiise plaanitakse järgnevatel aastatel tõsta regulaarselt, muutub jätkuvalt kallimaks ka legaalsete sigarettide tarbimine. Märgatav hinnavahe legaalsete ja illegaalsete sigarettide vahel toetab paratamatult nõudlust salasigarettide järele ja et seda pidurdada, tuleb endiselt rakendada riiklikke kontrollimeetmed.
Käesolevas uuringus keskendutakse illegaalsete sigarettide tarbimisele ning turuolukorrale 2013. aastal, kuid ära tuuakse ka võrdlused varasema perioodiga (alates 2003. aastast). Kuigi tarbitavate tubakatoodete valik on lai, piirdub käesolev uuring ainult sigarettidega, sest muude tubakatoodete (sigarite, sigarillode, suitsetamis- ja närimistubaka) osakaal on sigarettidega võrreldes suhteliselt väike. Töös tuuakse välja ligikaudne illegaalsete sigarettide osakaal kogu sigarettide turust ning antakse hinnang salasigarettide kaubandusega riigile tekitatud maksukaotustest. Illegaalsete sigarettidena on käesolevas töös käsitletud sigarette, mida ostes tarbijad teadsid, et nende müük on ebaseaduslik ja nende pealt on jäänud riigimaksud maksmata. Eraldi on välja toodud ka mitteteadlikult salasigarette ostnud suitsetajate osakaal. Peamiselt on need inimesed, kes ostsid teiste poolt välismaalt toodud sigarette, kuid ei olnud teadlikud sellest, et niisugune tegevus on samuti ebaseaduslik.
Analüüsi aluseks on Eesti täiskasvanud elanikkonna küsitluse tulemused, Rahandusministeeriumi andmed ja Eurostati väliskaubanduse statistika. Elanike küsitlus viidi läbi 2013. aasta detsembris EKI tarbijapaneeli liikmete hulgas. Küsitlusele vastas 1184 Eesti elanikku vanuses 18-74 aastat. Representatiivsuse tagamiseks kaaluti andmestik vanuse, soo, rahvuse ja
regiooni järgi, millega viidi valim vastavusse Eesti elanikkonna mudeliga. Küsitlustulemuste üldjaotused on toodud lisas 1 ning sotsiaal-demograafiliste gruppide lõikes valikuliselt lisas 2. Küsitletud kogumi iseloomustus on esitatud lisas 3.