Pealkiri: 

Ravi alustavate teist tüüpi diabeedi haigete ravisoostumus Eestis aastatel 2011-2013 Eesti Haigekassa retseptiandmete põhjal

Autorid: Truhanov A
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: diabeet, ravimid, tervisekäitumine
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Truhanov2014.pdf734.66 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Käesolevas uurimistöös uuriti ravi alustavate Eesti 2. tüüpi diabeedi haigete ravisoostumust Eesti Haigekassa (EHK) ravikindlustuse andmekogu andmete põhjal perioodil 2011-2013.
Autori eesmärgiks oli välja selgitada 2. tüübi diabeedi (DM 2) haigete ravisoostumus ja sellega seotud tegurid. Töö andmed pärinesid EHK ravikindlustuse andmekogu raviarvetelt ja retseptidelt. Uuringusse kaasati 3210 DM 2 tablettravi alustanud isiku andmed, kellest 1198 olid mehed ja 2012 naised. Ravisoostumuse hindamiseks kasutati toimeaine metformiin retsepte.
Ravisoostumust hinnati kahel meetodil. Esmalt välja ostetud metformiini retseptide arvu hinnates (miinimumkorduste mudel) ning teisena arsti poolt välja kirjutatud metformiini annusega kaetud päevade osakaalu meetodil. Mõlema meetodi korral väljendati ravisoostumust dihhotoomse tunnusena, kus >=80% oli defineeritud kui hea ravisoostumus ja <80% halb ravisoostumus. Ravisoostumuse ja EHK andmebaasist kättesaadavate
demograafiliste näitajate ja teiste tunnuste vahelist seost hinnati logistilise
regressioonanalüüsi abil.
Ravisoostumuse hindamiseks jälgiti uuritavaid keskmiselt 963 päeva (SD 182,7; 3 kuni 1212). Miinimumkorduste mudelit kasutades oli hea ravisoostumus 25% (95% UI 23,70-26,70) uuritavatest ning ravimiga kaetud päevade osakaalu meetodit kasutades oli hea ravisoostumus 31% (95% UI 29,18-32,38). Ravimiga kaetud päevade osakaalu meetodil hinnatuna oli hea ravisoostumus seotud perearstid visiitide (13-18 korda: OR 1,74, 95% UI 1,00-3,03; 19-36 korda: OR 2,23, 95% UI 1,29-3,88; 37-65 korda: OR 3,22, 95% UI 1,55-6,68) ja endokrinoloogi/sisehaiguste arsti visiitidega jälgimisperioodi jooksul (1-3 korda: OR 1,52, 95% UI 1,27-1,82; 4-10 korda: OR 1,51, 95% UI 1,16-1,97; 11-29 korda: OR 1,72, 95% UI 1,03-2,87), teatud elukoha piirkondadega (Järva: OR 2,68, 95% UI 1,64-4,38; Lääne: OR 1,68, 95% UI 1,00-2,81; Pärnu: OR 1,49, 95% UI 1,09-2,05; Tartu: OR 1,35, 95% UI 1,04-1,75) ning suurema ravimkoormusega (4-6 toimeainet: OR 1,57, 95% UI 1,31-1,88; 7-9 toimeainet: OR 1,67, 95% UI 1,34-2.07; 10-22 toimeainet: OR 1,60, 95% UI 1,20-2,12).