Pealkiri: 

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2013

Väljaandja/tellija: Haigekassa, Sotsiaalministeerium, Saar Poll
Märksõnad: hinnangud, arstiabi, tervishoiukorraldus, kiirabi, rahulolu, haiglaravi, perearstid
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Link: http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Tervisevaldkond/elanike_hinnangud_tervisele_ja_arstiabile_2013_aruanne.pdf
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Hinnangud_tervisele2013.pdf2.7 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sotsiaal-ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2013. aasta sügisel Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi üleriigilise elanikkonnaküsitluse, mille eesmärgiks oli saada ülevaade elanike hinnangutest oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning teistele tervishoiuga seotud valdkondadele.
Käesolev aruanne tutvustab uuringu metoodikat, annab ülevaate uuringu peamistest tulemustest ning teeb tulemuste põhjal kokkuvõtte. Aruande lisadena esitatakse elanikkonnaküsitluse eestikeelne ankeet, loetelu
poolavatud küsimustele antud muu-kategooria vastustest ning andmetabelid erinevate sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes.
Tulemusi tutvustades peatutakse täpsemalt järgmistel teemadel:
elanike hinnangud oma tervislikule seisundile ja eluviiside tervislikkusele;
käitumine terviseprobleemide korral;
aasta jooksul toimunud kokkupuuted erinevate tervishoiutöötajatega;
hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile, arstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile;
tervisealase teabe saamine ja patsientide teadlikkus oma õigustest;
lisainfo vajadus Haigekassaga seotud teemadel arvamused digitaalse terviseloo ja praeguse ravimikorralduse kohta;
Käesolevas aruandes on tulemusi võrreldud 2008.-2012. aastal läbi viidud samalaadsete uuringute tulemustega. Võrdluse alusena kasutatud andmed pärinevad nimetatud aastate uuringuaruannetest, mis on vabalt kättesaadavad Haigekassa kodulehel.