Pealkiri: 

Global and fine-scale genetic determinants of recurrent pregnancy loss

Alternatiivne pealkiri: Korduva raseduse katkemise genoomsed ja geneetilised riskitegurid
Autorid: Nagirnaja L
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool
Märksõnad: rasedus, reproduktiivtervis, iseeneslik abort
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Doktoritöö
Link: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/40013/nagirnaja_liina.pdf?sequence=1
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Nagirnaja2014.pdf3.54 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Reproduktiivtervis
Kirjeldus: Spontaanne ehk iseeneslik raseduse katkemine on kõige sagedasem rasedustüsistus. Ligi 3%-l viljakas eas paaridel leiab spontaanabort aset järjestikku kolm või enam korda, mille puhul diagnoositakse korduv raseduse katkemine (KRK). Kuigi KRK patogeneesi teadaolevate riskitegurite nimekiri on pikk, ei ole pooltel juhtudel haiguse tekkepõhjus endiselt määratletav. Käesolevas doktoritöös on hinnatud geneetiliste riskitegurite mõju idiopaatilise KRK haiguse kujunemisel, nii lokaalselt geeni-spetsiifiliste ühenukleotiidsete variantide kui ka globaalselt kogu genoomis levinud DNA koopiaarvu muutuste tasemel. Ühenukleotiidsete markerite analüüsil on fokusseeritud inimese koorioni gonadotropiinile (human chorionic gonadotropin, hCG) ehk nö raseduse hormoonile, mille olemasolu on embrüo pesastumiseks ja raseduse säilimiseks kriitilise tähtsusega. Doktoritöös on kirjeldatud hCG ß-alaühikut kodeeriva geeniperekonna keerulist genoomset struktuuri ning geneetiliste markerite mustrit. DNA variantide juht-kontrolluuring Eesti, Soome ja Taani valimites ning mitte-sünonüümsete mutatsioonide funktsionaalsed katsed kahe kõige aktiivsema hCGß geeni, CGB5 ja CGB8, põhjal tuvastas ainult geneetilised makerid, milledel on neutraalne või kaitsev effekt KRK suhtes. Tulemused viitavad, et hCGß geenide püsimine funktsionaalselt aktiivsetena on oluline raseduse edukaks kulgemiseks. DNA koopiaarvu varieeruvus (copy number variants, CNV) on fenomen, mis hõlmab DNA ümberkorraldusi suurusega üle 50 aluspaari. CNV-de genoomset rikastatust on varasemalt seostatud mitmete haigustega, kuid on vähe uuritud rasedustüsistuste puhul. Kogu genoomi CNV-de uuring KRK patsientidel tuvastas DNA ümberkorralduste mõju geenidele, millede üheks funktsiooniks on reguleerida ema immuunvastuse väljakujunemist platsentas. Ühtlasi on tuvastatud DNA duplikatsioon 5. kromosoomis, mille esinemine tõstab KRK riski 4.8 korda Eesti ja Taani naistel. Leitud DNA ümberkorraldus hõlmab geene PDZD2 ja GOLPH3, millede mažoorset avaldumist platsentas ja seotust varajase rasedusega on kirjeldatud esmakordselt.