Pealkiri: 

Ülevaade vaimse tervise teenuste süsteemist

Autorid: Sarjas A , Reinap M , Paluste H , Sõmer S , Kokk P , Eomois H , Habicht T , Habicht J
Väljaandja/tellija: MTÜ Tervishoiuselts, Sotsiaalministeerium, WHO Regional Office for Europe
Märksõnad: vaimne tervis, psühhiaatria, psühholoogia, psühholoogiline nõustamine, teenused, sotsiaalteenused, seadused, finantseerimine, koolitus
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sarjas2005_inglisek.pdf613.41 kBAdobe PDF
Sarjas2005.pdf963.98 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Viimase kümne-viieteistkümne aasta jooksul on Eesti vaimse tervise teenuste süsteem märkimisväärselt arenenud ning on suunatud klientide/patsientide elukvaliteeti parendamisele. Mitmed erinevad institutsioonid on viimastel aastatel vaimse tervise teenuste süsteemi ning selle arengut hinnanud ja toimunud muutustest ülevaateid koostanud. Kahjuks puudub dokument, mis annaks ühise ülevaate nii sotsiaal- kui tervishoiusektoris (vaimse tervise alal) toimunust. Käesolev dokument nimetatud ülesannet täidabki, andes ülevaate mõlemast valdkonnast (va sõltuvushäired) ning luues lähtealuse edasisteks, senisest enam integreeritud arenguteks. On äärmiselt oluline, et vaimse tervise teenuste süsteem lähtuks kliendi vajadustest ning samal ajal arvestaks ka ühiskonna vajadusi ning võimalusi. Võtmesõnadeks selle eesmärgi saavutamisel on integratiivne ja multidistsiplinaarne lähenemisviis. Dokumendis antakse üldine ülevaade vaimse tervise valdkonnas toimunust möödunud kümnendil, defineeritakse kasutatud mõisted, kirjeldatakse vaimse tervise teenuste süsteemi õiguslikku tausta, antakse põhjalik ülevaade teenuste süsteemist tuues ära ka mõned hea praktika näited, kirjeldatakse vaimse tervise teenuste tarbijaid, professionaale ja nende ettevalmistamist, tuuakse välja probleemid ja väljakutsed.