Pealkiri: 

Meetme "Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine" hindamine

Väljaandja/tellija: Ernst&Young, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: töö, tööandjad, töötajad, tervisedendus, eluviisid, tervisekäitumine, hinnangud, tervisepoliitika, nõustamine, tervislik seisund
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ErnstYoung2012.pdf1.44 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Ernst & Young Baltic AS viis Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi Euroopa Sotsiaalfondist toetatava Inimressursi arendamise rakenduskava (IARK) prioriteetse suuna "Pikk ja kvaliteetne tööelu" meetme 1.3.4 "Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine" hindamise.
Hindamise eesmärgiks oli anda eksperthinnang, kas meetme "Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine" raames elluviidavad tegevused aitavad parimal viisil saavutada rakenduskavas, programmides ja toetust saanud projektides seatud eesmärke. Hindamine viidi läbi ajavahemikus aprill kuni juuli 2012.

Hindamisega olid hõlmatud järgmised meetme tegevused:
- programmi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 20082009" raames elluviidud tegevused;
- raamprogrammi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2013" koosseisu kuuluva programmi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011" tegevused;
- 01.10.2010-01.11.2010 toimunud avatud taotlusvooru raames toetatud projektid (20 projekti).

Projektiga anti hinnang tegevuste asjakohasusele ja vastavusele, tulemuslikkusele ning tõhususele. Käesolev aruanne annab ülevaate hindamisprojekti peamistest tulemustest.

Hindamisaruanne annab programmide tegevustele hinnangu järgmiste tegevusblokkide lõikes: paikkondlik tervisedendus, töökoha tervisedendus, nõustamisteenused, teavitustegevused. Iga tegevusbloki kohta on toodud eesmärkide ja elluviidud tegevuste kirjeldus ning antud hinnangud tegevuste asjakohasusele, tulemuslikkusele ja tõhususele. Eraldi on käsitletud avatud taotlusvooru tegevusi.

Üldhinnanguna meetme tegevustele võib öelda, et piiratud aja ja rahaliste ressursside tingimustes saavutati üldiselt häid tulemusi tegevuste otseste eesmärkide täitmise seisukohast. Samas jääb tegevuste mõju meetme ja prioriteetse suuna eesmärkide seisukohalt valdavalt tagasihoidlikuks. Nt paikkonna tervisedendusalased tegevused jäävad suuresti tugistruktuuride loomise tasemele ning mõjutavad vähe tööealist elanikkonda, töökoha tervisedendusalastesse tegevustesse on kaasatud väike hulk tööandjaid, nõustamisteenuseid osutatakse väga väiksele osale potentsiaalsest sihtrühmast). Selle põhjuseks võib olla, et vahendeid jaotati paljude erinevate tegevuste vahel, mistõttu jäi mõju enamiku tegevuste puhul valdavalt madalaks. Seetõttu võiks kaaluda meetme vahendite fokuseerimist kitsamale hulgale kõige mõjusamatele tegevustele, et saavutada suuremat mõju tööealisele elanikkonnale ja selle kaudu prioriteetse suuna eesmärkidele.