Pealkiri: 

Tartu maakonna vigastuste profiil

Väljaandja/tellija: Tartu Maavalitsus, Eesti Haigekassa
Märksõnad: traumad, õnnetused, maakonnad, suremus, lapsed, sotsiaalprobleemid, alkohol, suitsetamine, narkootikumid, kuritegevus, koolid, liiklusõnnetused, liiklusohutus, tööõnnetused, vägivald, perevägivald, ennetamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TartuMaavalitsus2010.pdf547.44 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: SISUKORD

SISSEJUHATUS ........................................................................................... 4
1. TARTU MAAKONNA ÜLDANDMED ............................................................ 5
1.1 RAHVASTIKU SOO-JA VANUSEJAOTUS................................................... 5
1.2 RAHVASTIKU RAHVUSLIK JAOTUS ........................................................ 6
1.3 ESMAHAIGESTUMUSKORDAJA VIGASTUSTESSE ................................. 7
1.3.1 Juhuvigastused ja vigastused välispõhjustesse ........................................ 7
1.4 SURMAD ............................................................................................... 8
1.4.1 Laste surmad ...................................................................................... 9
1.4.2 Suremus välispõhjustesse ................................................................... 10
1.4.3 Muud surmapõhjused .......................................................................... 11
1.5 TÖÖTUS ............................................................................................... 11
1.6 SUHTELISE VAESUSE MÄÄR .............................................................. 12
2. NOORTE RISKIKÄITUMINE ..................................................................... 13
2.1 KOOLIKOHUSTUSE MITTETÄITMINE ...................................................... 13
2.2 ALAEALISTE SÜÜTEOD ........................................................................ 13
2.3 ALKOHOLI TARBIMINE KOOLINOORTE SEAS ....................................... 14
2.4 SÕLTUVUSAINETE TARBIMINE JA LEVIMUS .......................................... 16
2.5 ORGANISEERIMATA NOORTE KOGUNEMISED ...................................... 17
2.6 KOOLIS JUHTUNUD VIGASTUSED ......................................................... 17
3. ALKOHOL ............................................................................................... 18
3.1 ALKOHOLI KÄTTESAADAVUS ............................................................... 18
3.2 ALKOHOLI LIIGTARVITAMISE TAGAJÄRJED ........................................... 18
3.3 MAAKONNA ALKOHOLIPOLIITIKA ......................................................... 18
4. LIIKLUS- JA PÄÄSTEKESKUSTE ENNETUSTÖÖ ...................................... 19
4.1 LIIKLUSKURITEOD JA ÕNNETUSED ...................................................... 19
4.1.1 Liiklusõnnetused ................................................................................ 19
4.1.2 Joobes juhtimine ................................................................................ 20
4.2 TURVAVÖÖ KASUTAMINE ..................................................................... 20
4.3 HELKURI KANDMINE ............................................................................ 21
4.4 TULEKAHJUD ....................................................................................... 22
4.5 UPPUMISED ......................................................................................... 23
4.6 OHUKOHAD .......................................................................................... 24
4.6.1 Kõrgendatud riskiga objektid ................................................................ 24
5. KOGUKONNA SIDUVUS JA TOETAVAD TEENUSED ................................. 24
5.1 NAABRIVALVE PIIRKONNAD ................................................................. 24
5.2 TÖÖÕNNETUSED ................................................................................. 25
5.3 JUHTUMIKORRALDUSE SKEEMIDE OLEMASOLU ................................. 26
5.4 ALKOHOLI- JA NÕUSTAMISTEENUSED ................................................. 27
5.5 PEREVÄGIVALD ................................................................................... 29
5.6 OHVRIABI ............................................................................................. 29
6. VIGASTUSTE ENNETUSALANE TEGEVUS TARTU MAAKONNAS ............. 29
6.1 ESMAABIKOOLITUSED ......................................................................... 30
6.2 OHUTUSALANE KOOLITUS ................................................................... 30
6.3 INFOMATERJALID ................................................................................. 31
6.4 KAMPAANIAD ....................................................................................... 31
6.5 TRADITSIOONILISED ÜRITUSED ............................................................ 31
6.6 OLULISEMAD TEGEVUSED .................................................................. 31
7. PAIKONNA VIGASTUSTE KVALITATIIVNE ANALÜÜS ................................ 32
8. KOKKUVÕTE...........................................................................................33