Pealkiri: 

Harjumaa vigastusteprofiil

Autorid: Soa A
Väljaandja/tellija: Harju Maavalitsus, Eesti Haigekassa
Märksõnad: traumad, õnnetused, maakonnad, puuetega inimesed, sotsiaalprobleemid, noored, lapsed, õpilased, riskikäitumine, kuritegevus, alkohol, suitsetamine, narkootikumid, liiklusõnnetused, liiklusohutus, sotsiaalne kaasatus, tööõnnetused, ennetamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Soa2010.pdf1.04 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Sisukord

Eessõna ..................................................................................................... 2
Tänusõnad .................................................................................................. 3
Lühendid ..................................................................................................... 3
Sisukord ...................................................................................................... 4
Tabelite ja jooniste loend ............................................................................... 5
Maakonna üldandmed ................................................................................... 6
Maakonnas on: ............................................................................................. 6
Rahvastiku soo- ja vanusjaotus ....................................................................... 6
Rahvastiku rahvuslik jaotus ............................................................................ 7
Surmad ........................................................................................................ 7
Standarditud suremuskordaja välispõhjustesse ................................................ 8
Esmashaigestumuskordaja vigastustesse ....................................................... 9
Esmashaigestumusjuhud vigastustesse .........................................................14
Puudega inimesed ........................................................................................16
Töötus .........................................................................................................17
Suhtelise vaesuse määr ................................................................................17
Noorte riskikäitumine ....................................................................................18
Koolikohustuse mittetäitmine .........................................................................18
Alaealiste süüteod ........................................................................................18
Alkoholi ja sõltuvusainete tarbimine koolinoorte seas .......................................19
Organiseerimata noorte kohtumiskohad...........................................................20
Koolivigastused.............................................................................................21
Alkohol ........................................................................................................22
Alkoholi kättesaadavus .................................................................................22
Liiklus- ja päästekeskuste ennetustöö ............................................................23
Liikluskuriteod ja õnnetused ..........................................................................23
Liiklusõnnetustes hukkunute arv ....................................................................23
Turvavöö kasutamine ja helkuri kandmine........................................................24
Uppumised ..................................................................................................24
Tulesurmad ..................................................................................................24
Kogukonna sidusus ja toetavad teenused .......................................................25
Naabrivalve piirkonnad ..................................................................................25
Võrgustikud .................................................................................................25
Tööõnnetused ..............................................................................................26
Juhtumikorralduse skeemid ..........................................................................26
Nõustamisteenuste kättesaadavus ................................................................26
Perevägivald ................................................................................................27
Ennetusalane tegevus maakonnas ................................................................30
Kokkuvõte ja ettepanekud ............................................................................31
Kasutatud allikad..........................................................................................32