Pealkiri: 

Internetisõltuvus ja selle seosed kooliga seotud teguritega kahe Tartu linna kooli näitel

Autorid: Raudsepp K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Haridusteaduste instituut
Märksõnad: sõltuvushäired, Internet, noored, lapsed, õpilased, koolid, vaimne tervis
Välja antud: 2012
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Raudsepp2012.pdf731.41 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Kirjeldus: Sissejuhatus ................................................................................................ 3
1. Teoreetilised lähtekohad ............................................................................ 5
1.1 Internetisõltuvus ja selle esinemine õpilaste seas ...................................... 5
1.1.1 Internetisõltuvuse esinemise ulatus õpilaste seas. .................................. 5
1.1.2 Internetisõltuvuse riskitegurid õpilaste seas. ........................................... 8
1.2 Arvuti ja interneti kasutamise seos õppeedukuse, õppimisharjumuste ja muude kooliga seotud näitajatega ................................................................. 12
1.3 Internetisõltuvus ja selle seos interpersonaalsete suhetega ........................ 15
1.5 Töö eesmärk ja hüpoteesid ..................................................................... 20
2. Uurimus internetisõltuvusest ja selle seostest kooliga seotud teguritega ....... 22
2.1 Metoodika ............................................................................................. 22
2.1.1 Valim. ................................................................................................ 22
2.1.2 Mõõtevahendid. ................................................................................... 22
2.1.3 Protseduur. ......................................................................................... 23
2.2 Tulemused ............................................................................................ 24
2.3 Arutelu .................................................................................................. 29
Kokkuvõte ................................................................................................... 32
Summary .................................................................................................... 33
Internet addiction and its correlations with factors connected to school ............ 33
Tänusõnad ................................................................................................. 34
Autorsuse kinnitus ...................................................................................... 34
Kasutatud kirjandus ..................................................................................... 35
Lisa 1. ........................................................................................................ 40
Ankeet ....................................................................................................... 40