Pealkiri: 

Kogukonnapõhine ennetustöö - ühistegevus varasel märkamisel ja sekkumisel

Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut
Märksõnad: ennetamine, riskikäitumine, tervisekäitumine, noored, lapsed, linnad, küsitlusuuringud, vägivald, lapsevanemad, alkohol, suitsetamine, narkootikumid, vaimne vägivald, keskkond
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TÜ2012.pdf1.5 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Raport on valminud projekti "Kogukonnapõhine ennetustöö - ühistegevus varasel märkamisel ja sekkumisel" raames.
2009. aastal alustati UNICEF Eesti eestvedamisel ning haridus- ja teadus-, justiits-, sotsiaal- ja siseministeeriumi toetusel kogukonnapõhise varase märkamise ja sekkumise pilootprojektiga. Projekti valitakse igal aastal osalema 6 omavalitsust, 2011 aastal: Jõhvi, Kose, Lihula, Rapla, Tapa ja Viljandi.

Projekti laiem eesmärk oli välja töötada kogukonna koostöömudel laste ja noortega seotud spetsialistidele ning institutsioonidele (koolid, noorsootöötajad, politsei, sotsiaaltöötajad, perekond, kohalik omavalitsus, kolmas sektor jt). Vajadus kohaliku tasandi ennetustöö ehk varase märkamise ja sekkumise kavakindlama käsitluse järele on olemas mitmes valdkonnas, eelkõige aga koolikorralduses, kuriteoennetuses, lastekaitses ja sotsiaaltöös

Käesolev raport panustab omavalitsuste hetkeolukorra (piirkonna üldandmed, laste ja noortega seotud tugistruktuurid, koostöö kogukonnas, sh võrgustikutöö, ülevaade kohalikust kuritegevusest ja kasutatud sekkumistest) kaardistamisesse. Selle põhjal viiakse läbi kogukonna analüüsiseminarid, kus ennetustöös osalevate asutuste esindajad hakkavad ühiselt kohalike probleemide lahendamiseks välja töötama vastavat tegevuskava. Tegevustesse kaasatakse aktiivselt ka noored, et koostöövõrgustik oleks võimalikult laiapõhjaline ning tegutseks koordineeritult ja eesmärgipäraselt.

Tartu Ülikooli õppejõud ja magistrandid panustavad antu projekti hetekolukorra kaardistamise näol. Projekti käesolevas etapis viidi läbi ankeetküsitlus teismeliste laste ja nende vanemate hulgas kolmeteistkümnes omavalitsuses: Harku, Jõhvi, Kose, Lihula, Mäetaguse, Nissi, Rakvere, Rapla, Sillamäe, Tapa, Toila, Tootsi ja Viljandi. Ankeetküsitlus viidi läbi koolipõhiselt, igast omavalitsusest osales üks kool. Vastavalt kooli suurusele küsitleti ühte või kahte klassikomplekti. Küsitlus toimus ajavahemikus: 14. november - 15. detsember 2011. Samaaegselt viidi igas omavalitsuses läbi fookusgrupi intervjuud vanemaealiste elanikega, fookusgrupi suurus varieerus 4-8 inimeseni. Küsitluse ettevalmistamisel, läbiviimisel ja andmtete analüüsimisel osalesid Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituud magistrandid: Maiu Lünekund, Jevgeni Bugakin, Elerin Maisväli, Krislin Padjus, Indrek Kõre, Lilian Saage, Rigne Raudsepp, Kadri Tõldsepp, Häli Tarum, Maiu Lünekund, Kaisa Karabelnik, Anu Varep, Karin Kiis, Sirli Spelman, Hedi Kuusing ja õppejõud Judit Strömpl ja Kairi Kasearu.

Raport jaguneb kaheks osaks, esimene osa annab ülevaate ankeetküsitluse tulemustest ning teine osa vanemaealiste inimestega läbiviidud fookusgrupi intervjuudest.