Pealkiri: 

Töövõimetuse hindamine, asendussissetuleku võimaldamine ja tööalane rehabilitatsioon Eestis ja viies Euroopa Liidu riigis

Autorid: Veldre V , Masso M , Osila L , Kruus P
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: töötajad, sotsiaalne rehabilitatsioon, Euroopa, seadused, tervishoiukorraldus, tervisepoliitika
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis2012.pdf2.19 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Sisukord

Töös kasutatud lühendid ............................................................................... 4
1. Sissejuhatus ............................................................................................ 5
2. Töövõimetusriski maandamine Eestis ......................................................... 7
2.1. Õiguslik kontekst ................................................................................... 7
2.2. Töövõimetusriski maandavate meetmete süsteem ..................................... 8
2.2.1. Asendussissetulekud ........................................................................... 8
2.2.2. Tööturuteenused tervisekaoga inimestele .............................................. 13
2.2.3. Tööalase rehabilitatsiooni komponenti sisaldavad sotsiaalteenused ......... 16
2.2.4. Töövõimetusega seotud teised teenused ja hüvitised ............................. 18
2.3. Töövõimetusriski maandavate meetmete süsteemi kriitika ........................ 19
3. Võrdlev analüüs ....................................................................................... 25
3.1. Lähteülesanne ...................................................................................... 25
3.2. Metoodika ............................................................................................ 25
3.2.1. Informatsiooni kogumine ..................................................................... 26
3.2.2. Võrdlev analüüs .................................................................................. 27
3.2.3. Soovituste väljatöötamine..................................................................... 27
3.3. Välisriikide töövõimetussüsteemide ülevaade ........................................... 28
3.3.1. Rootsi ............................................................................................... 28
3.3.2. Ühendkuningriik ................................................................................. 37
3.3.3. Soome .............................................................................................. 49
3.3.4. Holland .............................................................................................. 58
3.3.5. Saksamaa ......................................................................................... 66
3.4. Töövõimetussüsteemid võrdluses ............................................................ 73
3.4.1. Töövõime hindamine ja tõendamine ...................................................... 73
3.4.2. Asendussissetuleku võimaldamine........................................................ 76
3.4.3. Reaktiveerimine, reintegreerimine ......................................................... 79
3.4.4. Järeldused ......................................................................................... 82
Kasutatud kirjandus ..................................................................................... 87