Pealkiri: 

Lääne-Viru maakonna vigastusteprofiil 2010

Autorid: Mikk E , Boitsov O
Väljaandja/tellija: Lääne-Viru Maavalitsus, Eesti Haigekassa
Märksõnad: traumad, õnnetused, maakonnad, suremus, haigestumus, sotsiaalne kaasatus, sotsiaalprobleemid, noored, õpilased, kuritegevus, liiklusõnnetused, tervisedendus, ennetamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Mikk2010.pdf1.49 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: SISUKORD

SISSEJUHATUS ......................................................................................... 3
MÕISTED ................................................................................................... 5
KOOSTAMISE PROTSESS ........................................................................ 12
1 MAAKONNA ÜLDANDMED ..................................................................... 14
1.1 ASEND JA PIIRID ................................................................................. 14
1.2 RAHVASTIK ......................................................................................... 15
1.2.1 Soo- ja vanusegrupiti .......................................................................... 16
1.2.2 Kodakondsuse ja rahvuse järgi ............................................................. 19
1.3 ELUSSÜNNID ....................................................................................... 20
1.4 ESMASHAIGESTUMINE JA VIGASTUSED .............................................. 21
VIGASTUSED JA ÕNNETUSED VEEKOGUDEL ............................................ 23
1.5 SURMAD .............................................................................................. 29
2 SOTSIAALNE SIDUSUS ........................................................................... 37
2.1 TÖÖTURU SITUATSIOON ...................................................................... 37
2.1.1 Hõivatud ............................................................................................ 38
2.1.2 Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted .......................................... 40
2.1.3 Töötus ............................................................................................... 41
2.2 TOIMETULEK......................................................................................... 43
2.2.1 Ravikindlustusega kaetud .................................................................... 43
2.2.2 Toimetulekutoetused ........................................................................... 44
3 LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG ........................ 46
3.1 KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE .............................................................. 48
3.2 NOORTE SÜÜTEOD ............................................................................. 49
3.2.1 Anonüümne küsitlusuuring 7-ndate klasside õpilaste
sõltuvusainete tarvitamisest Lääne-Viru maakonnas ....................................... 59
3.3 TRAUMAD JA ÕNNETUSED LASTEAIA- JA KOOLIEALISTE
LASTEGA .................................................................................................. 63
3.3.1 Traumad Rakvere lasteaias "Triin" näitel ................................................ 67
4 ÜLDINE TURVALISUS................................................................................ 71
4.1 KURITEOD ............................................................................................ 71
4.2 LIIKLUSKURITEOD JA -ÕNNETUSED ..................................................... 72
4.3 TULEKAHJUD ....................................................................................... 78
4.3.1 Kõrgendatud riskiga objektid ................................................................ 81
4.4 NAABRIVALVE ...................................................................................... 81
5 TERVISLIK ELUVIIS ................................................................................. 83
5.1 TERVISEALASE TEABE KÄTTESAADAVUS. .......................................... 83
5.2 TRADITSIOONILISED TERVISEDENDUSLIKKU ELUVIISI, OHUTUST JA TURVALISUST TOETAVAD ÜRITUSED MAAKONNAS .................................... 84
6 TERVISETEENUSED ............................................................................... 86
6.1 TERVISHOIUTEENUSED ....................................................................... 86
6.1.1 Perearstid .......................................................................................... 87
6.1.1.1 Koolitervishoid ................................................................................. 88
6.2 NÕUSTAMISTEENUSED ........................................................................ 89
6.3 TRAUMADE KVALITATIIVNE ANALÜÜS LÄÄNE-VIRUMAAL ..................... 91
7 KOKKUVÕTLIK ÜLEVAADE MAAKONNA TERVISE OLUKORRAST, PROBLEEMVALDKONDADEST JA SEKKUMISVAJADUSTEST .................... 94
8 KASUTATUD KIRJANDUS JA MUUD ALLIKAD .......................................... 99