Pealkiri: 

Uute ravimite soodusnimekirja lisamise protsess ravimi- ja tervishoiupoliitika kontekstis

Autorid: Kruus P , Sikkut R , Aaviksoo A
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: ravimid, tervisepoliitika
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kruus2012.pdf1.29 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Sisukord

Lühitutvustus ............................................................................................... 3
Töös kasutatud lühendid .............................................................................. 5
1. Uuringu ülesehitus ................................................................................... 6
1.1. Eesmärk ja uurimisküsimused ................................................................ 6
1.2. Uuringu metoodika ja osapoolte kaasamine ............................................. 7
2. Ülevaade Eesti ravimipoliitika uuringutest .................................................... 9
3. Ravimipoliitika meetmete ja osapoolte kaardistus ....................................... 13
4. Ravimite soodusnimekirja lisamise protsess Eestis .................................... 21
4.1. Ravimite soodusnimekirja lisamise protsessi etapid -
regulatsioon ja praktika ................................................................................ 22
4.2. Hinnangud ravimite soodusnimekirja lisamise protsessi
erinevatele aspektidele ............................................................................... 32
5. Järeldused .............................................................................................. 39
Kasutatud kirjandus .................................................................................... 43
Lisa 1. Intervjuu kava ................................................................................... 45
Lisa 2. Ravimite soodusnimekirja lisamise protsess ........................................ 47