Pealkiri: 

Jõgeva maakonna vigastusteprofiil

Väljaandja/tellija: Jõgeva Maavalitsus, Eesti Haigekassa
Märksõnad: maakonnad, suremus, traumad, sotsiaalprobleemid, õpilased, noored, kuritegevus, riskikäitumine, alkohol, liiklusõnnetused, õnnetused, sotsiaalne kaasatus, tööõnnetused, perevägivald, ennetamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
JõgevaMaavalitsus2010.pdf614.64 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: 1. JÕGEVA MAAKONNA ÜLDANDMED ......................................................... 3
1.1 Aasta keskmine rahvaarv ......................................................................... 3
1.2 Pindala .................................................................................................. 3
1.3 Rahvastiku soo-ja vanusjaotus .................................................................. 3
1.4 Asustustihedus ....................................................................................... 5
1.5 Rahvastiku rahvuslik jaotus (%) ................................................................ 5
1.6 Surmad .................................................................................................. 6
1.7 Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse, pahaloomulistesse kasvajatesse ning välispõhjustesse ................................................................. 8
1.8 Töötus .................................................................................................... 9
1.9 Suhtelise vaesuse määr .......................................................................... 10
2. NOORTE RISKIKÄITUMINE ...................................................................... 12
2.1 Õpilaste arv haridusasutustes ................................................................. 12
2.2 Teistest maakondadest pärit koolilapsed .................................................. 13
2.3 Koolikohustuse täitmine ......................................................................... 14
2.4 Noorte süüteod ...................................................................................... 14
2.5 Maakonna poolne initsiatiiv ja toetused lastele ja noortele .......................... 16
2.6 Laste ja noortega tegelevad asutused ...................................................... 16
2.7 Laste subjektiivne tervisehinnang ............................................................. 17
2.8 Kehaline aktiivsus ja kehakaal ................................................................. 18
2.9 Sõltuvusained ........................................................................................ 18
2.10 Vaba aja veetmine ja tubaka, alkoholi ning narkootiliste ainete tarvitamine Jõgeva maakonna 6., 8. ja 10. klasside õpilaste hulgas ................................... 18
2.11 Koolitervishoiu korraldus ........................................................................ 24
2.12 Alkoholi müügikohad ............................................................................ 24
2.13 Alkoholipoliitika maakonnas .................................................................. 24
2.14 Rahvatervise vastased kuriteod .............................................................. 24
2.15 Organiseerimata noorte kogunemiskohad ............................................... 25
2.16 Noorukite süüteod ................................................................................ 25
3. LIIKLUSKURITEOD JA ÕNNETUSED ........................................................ 26
3.1 Kuriteod ................................................................................................ 26
3.2 Liikluskuriteod ja -õnnetused .................................................................. 28
4. TULEKAHJUD JA UPPUMISED ................................................................ 30
4.1 Tulekahjud ............................................................................................ 30
4.2. Uppumised ........................................................................................... 31
5. KOGUKONNA SIDUSUS .......................................................................... 32
5.1 Kogukonna motivaatorid .......................................................................... 32
5.1.1 Elanike kaasamine .............................................................................. 32
5.1.2 Naabrivalve piirkondade arv ................................................................... 33
5.1.3 Kultuurielus osalemise ja kultuuri tarbimise võimalus .............................. 33
6. MUU ....................................................................................................... 35
6.1. Tööõnnetused ....................................................................................... 35
6.2. Juhtumikorralduste skeem ..................................................................... 35
6.3. Alkohol - JT nõustamiste kättesaadavus .................................................. 35
6.4. Perevägivald (politsei/ohvriabi) ................................................................ 35
6.5. Vigastuste ennetusalane tegevus maakonnas, kronoloogiline, rahastus ..... 35
6.7. Infomaterjalide kättesaadavus ................................................................ 36
6.8. Koolitused ............................................................................................ 36