Pealkiri: 

Liiklusõnnetustest ühiskonnale põhjustatud kahjude määramise metoodika täiustamine, kahjude suuruse hindamine ja prognoosimine

Autorid: Ernits E , Koppel O
Väljaandja/tellija: Tallinna Tehnikaülikool: Logistikainstituut
Märksõnad: liiklusõnnetused, majandus, kulud, metoodika, ravi, tervishoid
Välja antud: 2012
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Ernits2012.pdf867.86 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Teooria ja metoodika
Traumad
Riskikäitumine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: ANNOTATSIOON .......................................................................................... 5
KASUTATUD MÕISTED ................................................................................. 6
SISSEJUHATUS ........................................................................................... 8
Lähteülesanne .............................................................................................. 8
Teoreetilised lähtekohad ................................................................................ 8
1. LIIKLUSÕNNETUSTE MAJANDUSLIKU KAHJU MÄÄRAMISE
METOODIKA JA MUUDATUSED VÕRRELDES 2005. AASTA
METOODIKAGA .......................................................................................... 11
1.1. Kahju määramine ülalt-alla lähenemisviisi korral ....................................... 11
1.2. Võrdlus 2005. aasta metoodikaga ........................................................... 12
2. LÄHTEANDMETE ANALÜÜS .................................................................... 14
3. AASTATEL 2005-2011 TOIMUNUD LIIKLUSÕNNETUSTEST
TEKKINUD KAHJU ...................................................................................... 16
3.1. Lühiajalised inimkahjud .......................................................................... 16
3.1.1. Erakorraline meditsiin ......................................................................... 16
3.1.2. Statsionaarne ravi ............................................................................... 17
3.1.3. Ambulatoorne ravi ............................................................................... 17
3.1.4. Inimkahju arvutamise algandmed ......................................................... 17
3.1.5. Lühiajaline majanduslik kulu ................................................................ 18
3.1.6. Otsese ja kaudse lühiajalise inimkahju kokkuvõte ................................. 19
3.2. Varakahjud ........................................................................................... 21
3.3. Pikaajalised majanduslikud kulud ........................................................... 22
3.4. Liiklusõnnetuse kogukahju ..................................................................... 24
3.5. Liiklusõnnetuste kogukulud aastate kaupa .............................................. 25
3.6. Liiklusõnnetuste kulude diferentseerimine sõltuvalt soost ja vanusest ......... 27
3.7. Liiklusõnnetuste kulude diferentseerimine sõltuvalt vigastuse
raskusastmest ............................................................................................ 28
3.8. Riskiväärtus (inimväärtus) ...................................................................... 29
4. LIIKLUSÕNNETUSTEST PÕHJUSTATUD KAHJU PROGNOOS
AASTATEKS 2012-2016 .............................................................................. 30
5. VÕRDLUS TEISTE RIIKIDEGA ................................................................. 32
KASUTATUD ALLIKAD ................................................................................ 33
LISAD ........................................................................................................ 35
Lisa 1. Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmestik ........................................... 35
Lisa 2. Liiklusõnnetuste kulude hindamine ja lähteandmed .............................. 43
Lisa 3. Maanteeameti andmestik .................................................................. 44
Lisa 4. Statistikaameti andmestik ................................................................. 48
Lisa 5. Rahandusministeeriumi andmestik ..................................................... 49
Lisa 6. Pensioniea saabumine vastavalt riikliku pensionikindlustuse
seadusele ................................................................................................... 50