Pealkiri: 

Eesti teismeliste vägivallatõlgendused

Autorid: Strömpl J , Selg M , Soo K , Šahverdov-Žarkovski B
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: vägivald, vaimne vägivald, füüsiline vägivald, koolid, põhikoolid, õpetajad, õpilased, poisid, tüdrukud, lapsed
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3/2007
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2007_6.pdf2.78 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Traumad
Kirjeldus: Uuring avab Eesti põhikooliklasside õpilaste vägivallatõlgendusi fookusgrupi intervjuude ning neile järgnenud mahukama kvantitatiivse küsitlusuuringu tulemustele toetudes. Vägivalla käsitlus osutus koolikeskseks ning eristati füüsilist ja vaimset vägivalda. Esimene jagunes laste tõlgendustes omakord kaheks: üheks, mis on laiemalt aktsepteeritav ning kuulub tavapärase suhtlemise juurde ning teiseks, mis ei ole üldiselt aktsepteeritav ning mida mõistetakse väärkohtlemisena. Füüsiline vägivald on enam levinud poiste seas, vaimne tüdrukute seas. Üldiselt hinnatakse suuremaks just vaimse vägivalla levikut ning selle kõige raskemaks vormiks peetakse lapse täielikku ignoreerimist. Vägivallaga seoses kirjeldasid lapsed peamiselt ohvrit ja toimepanijat. Kõrvalseisja rolli ei peetud tähtsaks, kuna tajuti, et sekkuja mõnitab toimepanijat ja alavääristab ohvrit. Kvantitatiivse uuringu tulemusel leidis kinnitust vaimse vägivalla suur levik ning asjaolu, et õpetajad ei sekku piisavalt. Uuringu autorid näevad parima lahendusena õpilasekeskse kooli loomist, kus on tagatud iga lapse areng ja heaolu. Autorid toovad esile veel arenemisjärgus koolisotsiaaltöötaja ja sotsiaalpedagoogi erialade rolli selle eesmärgi täitmisel.