Pealkiri: 

Hinnang viieteistkümnele programmi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011" tegevuse 3.1.2 "Tööhõivest väljalangemise ja tööjõu produktiivsuse vähenemise ennetamisel paikkonnale ekspertabi ja koolitust pakkuva tugistruktuuri väljaarendamine" raames teostatud tegevusele

Autorid: Sikkut R , Laarmann H , Aaviksoo A
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: tervisepoliitika
Välja antud: 2012
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sikkut2012.pdf311.59 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: SA Innove poolt on seatud kahtluse alla Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastuse toel läbi viidud teatud tegevuste asjakohasus - paikvaatluse tulemusena tuvastati seitsmes maakonnas 15 tegevust, mille puhul on küsimus nende eesmärgipärasuses. Kõik tegevused kuuluvad programmi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011" punkti 3.1.2 "Tööhõivest väljalangemise ja tööjõu produktiivsuse vähenemise ennetamisel paikkonnale ekspertabi ja koolitust pakkuva tugistruktuuri väljaarendamine" alla ning on Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja maavalitsuste vahel sõlmitud koostöölepingute alusel ellu viidud maavalitsuste poolt. Rakendusüksusel (SA Innove) ja rakendusasutusel (Sotsiaalministeerium) puudub kompetentsus hinnata, kas küsimuse all olevad tegevused (koolitused, loengud jm) aitavad edendada tõenduspõhist tervisedendust.

Raporti lähteülesandeks oli anda hinnang teostatud 15 tegevuse eesmärgipärasusele, pidades silmas, et teostatud tegevused peavad aitama kaasa ka tegevuse 3.1.2, programmi ja prioriteetse suuna üldeesmärkide saavutamisele.