Pealkiri: 

Õpetajate teadmised lapseea depressioonist

Autorid: Hokkonen K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Märksõnad: depressioon, lapsed, vaimne tervis, õpilased, koolid, õpetajad
Välja antud: 2012
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Hokkonen2012.pdf322.16 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Kirjeldus: Käesoleva magistritöö eesmärgiks (1) oli anda kirjandusele toetuv ülevaade lapseea depressiooni olemusest ning sellega seotud uurimustest ja (2) kirjeldada erinevate kooliastme õpetajate teadmisi lapseea depressioonist (identifitseerimine, ravi, põhjused, prognoos, tagajärjed, abi koolis) ning tuua välja teadmiste taseme ja sisu seosed õpetajate töökogemuse ja temaatiliste täiendkoolitustega.

Küsitluses osales 182 üldharidus tavakoolide õpetajat neljast erinevast maakonnast. Uuritavad täitsid ankeetküsimustiku, mis sisaldas küsimusi vastaja tausta kohta ja teadmiste testi lapseea depressiooni valdkondade kohta. Küsimustiku koostamisel lähtuti Õimi (2004) magistritööst. Uuringust ilmnes, et pedagoogide teadmised depressioonist on head ja seostuvad varasema kokkupuute ning õpetamise kogemusega. Tulemused lubavad väita, et õpetajate depressiooniteadlikust ei saa siduda tööstaaži ja koolitustega.