Pealkiri: 

Perekonna kohustused (sotsiaalsete probleemide tõttu) abi vajavate pereliikmete ees

Autorid: Henberg A , Alekand A , Muller K
Väljaandja/tellija: Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: seadused, perekond, kutsehaigused, tööõnnetused, terviseteenused, tervislik seisund, tervishoid, rasedus, sotsiaalprobleemid
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Henberg2012.pdf1.32 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Mittenakkushaigused
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Sissejuhatus ................................................................................................. 4
I peatükk ...................................................................................................... 7
Millistel juhtudel võib perekonnale kehtestada pereliikme abistamiskohustuse?.... 7
Sissejuhatus ................................................................................................. 8
1. Õiguslik taust .......................................................................................... 10
2. Toimetulekuraskuse tüüppõhjused ning suunised abistamiseks
kohustatute osas ........................................................................................ 12
2.1 Toimetulekuraskuste tüüppõhjused .......................................................... 12
2.2 Riigi ja perekonna kohustuste jaotus tüüpasjaoludest põhjustatud toimetulekuraskuse korral ............................................................................ 18
3. Muud toimetulekuraskuse põhjused ja suunised abistamiseks
kohustatute osas ........................................................................................ 22
Järeldused .................................................................................................. 25
II peatükk .................................................................................................... 28
Kes on need perekonnaliikmed, kellele võib isiku abistamiskohustuse kehtestada? ................................................................................................ 28
Sissejuhatus ............................................................................................... 29
1. Abistamiskohustuslik pere - põhiseaduse ja rahvusvahelise õiguse
suunised ..................................................................................................... 31
1.1 Perekond põhiseaduse §-de 26 ja 27 ning EIÕK artikkel 8
tähenduses ................................................................................................. 31
1.2 Perekondlikud abistamiskohustused PS § 27 lg 3 ja 5 tähenduses .................................................................................................................. 37
2. Abistamiskohustuslik pere kehtivas õiguses ............................................... 42
2.1 Perekonna käsitlus perekonnaseaduses .................................................. 42
2.2 Perekonna käsitlus sotsiaalhoolekande seaduses ..................................... 44
Järeldused .................................................................................................. 55
III peatükk ................................................................................................. 59
Milles seisneb perekonna abistamiskohustus? ............................................... 59
Sissejuhatus ............................................................................................... 60
1. Abistamiskohustuse sisu ja ulatus - suunised põhiseadusest ..................... 62
1.1 Abistamiskohustuse ulatus - põhiseaduse suunised ................................. 62
1.2 Abistamiskohustuse täitmise viis - põhiseaduse suunised ......................... 66
2. Abistamiskohustuse sisu ja ulatus teiseses õiguses ................................... 68
2.1 Abistamiskohustuse ulatus teiseses õiguses ........................................... 68
2.2 Abistamiskohustuse täitmise viis teiseses õiguses ................................... 74
2.3 Teisese õiguse probleemid ...................................................................... 77
Järeldused .................................................................................................. 80
Üldjäreldused .............................................................................................. 82
Kasutatud kirjanduse loetelu ......................................................................... 85
Kasutatud lühendid ...................................................................................... 88
LISA 1 ........................................................................................................ 89
Välisriikide õiguse käsitlus ........................................................................... 89
1. Toimetulekuraskuse põhjused ning suunised abistamiseks kohustuslike isikute osas Soomes ja Saksamaal ........................................................................ 89
2. Perekonna käsitlus Saksamaa ja Soome õiguses ..................................... 101
3. Perekonna abistamiskohustuse sisu Saksamaal ja Soomes ...................... 105
LISA 2 ...................................................................................................... 128
Väljavõtted olulisematest õigusnormidest ..................................................... 128
Eesti Vabariigi põhiseadus ......................................................................... 128
Parandatud ja täiendatud Euroopa Sotsiaalharta ........................................... 132
Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt ............ 137