Pealkiri: 

Toimetulekupiiranguid põhjustanud vigastused Eestis: rahvastikupõhine sündmuslooline uuring

Autorid: Saava A , Puur A , Altmets K , Sakkeus L , Uusküla A
Väljaandja/tellija: Eesti Arst
Märksõnad: traumad, füüsiline tervis, sotsiaalmajanduslikud näitajad, demograafilised näitajad, mehed, naised, tööõnnetused, liiklusõnnetused
Välja antud: 2011
Tüüp: Teaduslik artikkel/kogumik
Viide: Saava A, Puur A, Altmets K, et al. Toimetulekupiiranguid põhjustanud vigastused Eestis: rahvastikupõhine sündmuslooline uuring. Eesti Arst 2011;90:165-173.
Link: http://www.eestiarst.ee/static/files/064/ea1104lk165-173.pdf
Alamvaldkonnad:Traumad
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: Eesmärk. Analüüsida toimetulekupiiranguid põhjustanud (TTPP) vigastuste kumulatiivset levimust Eestis, nende liiki, raskusastet ja toimetulekupiirangute (TTP) kestust ning leida seoseid rahvastiku sotsiaal-demograafiliste teguritega.

Materjal ja meetodid. Töö põhineb Eesti pere- ja sündimusuuringu (EPSU) II etapi tervisemooduli andmetel. Uuringu sihtrahvastiku moodustasid Eesti kogurahvastiku sünnipõlvkonnad vahemikus 1924-1983. Valimi suuruseks oli 11 192 isikut, kellest küsitleti 7855 (70,2%). Arvutati TTPP-vigastuste kumulatiivne ja TTPP-esmasvigastuste, samuti TTPde levimusmäär koguvalimis ning eraldi meestel ja naistel ning 10-aastastes sünnipõlvkondades. Sotsiaal-demograafilisi erisusi hinnati Coxi regressioonmudeliga. TTPP-vigastusriski ja TTPst taastumise tõenäosuse hindamiseks arvutati kohandatud šansisuhted.

Tulemused. Vastanutest oli elu jooksul 10%-l olnud vähemalt üks TTPP-vigastus. Meestel esines neid kaks korda sagedamini kui naistel. 37%-l oli vigastuse põhjustanud olmeõnnetus, järgnesid töö- ja liiklusõnnetused. Pooled TTPd olid sellised, millest saadi üle ühe aasta jooksul. Edasi toimus taastumine suhteliselt aeglaselt. Kõige sagedamini esinesid õpingute ja töötamise piirangud, järgnesid liikumine väljaspool kodu ja kodutoimetused. TTPPvigastuste riski mõjutasid oluliselt uuritavate sugu, põlisus, haridustase, töö iseloom ja perekonnaseis, TTPst taastumine seostus statistiliselt oluliselt ainult elukoha tüübiga.

Kokkuvõte. Vigastused on Eestis olulised mitte ainult enneaegse surma, vaid ka püsivate TTPde põhjustajaks. Need puudutavad otseselt 10% täiseal isest rahvastikust ehk ligikaudu 100 000 inimest, kellele lisanduvad veel kaudselt mõjutatud pereliikmed. Enam on TTPP-vigastustest ohustatud mehed, madala ja keskmise haridusega isikud ning maaelanikud.