Pealkiri: 

2011.a riiklik raport (2009.a andmed) EMCDDAle REITOXi riiklikult narkoteabekeskuselt. Eesti - uus areng, suundumused ja süvainformatsioon valitud teemadel

Autorid: Talu A , Aabel-Ollo K , Vorobjov S , Vals K , Teder P , Ahven A , Denissov G
Väljaandja/tellija: EMCDDA, Tervise Arengu Instituut, Justiitsministeerium
Märksõnad: sõltuvushäired, narkootikumid, narkomaania, seadused, tervisepoliitika, õpilased, noored, ennetamine, asendusravi, ravi, võõrutusravi, nakkushaigused, tuberkuloos, suremus, haigestumus, kahjude vähendamine, kuritegevus, vangid, vanglad, narkokaubandus
Välja antud: 2011
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Talu2011_ingl.pdf559.76 kBAdobe PDF
Talu2011.pdf447.46 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Nakkushaigused
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord

Kokkuvõte................................................................................................................ 7
Osa A: Uued arengud ja trendid ............................................................................12
Peatükk 1. Narkopoliitika, seadusandlus, strateegiad ja
majanduslikud analüüsid........................................................................................12
1.1 Juriidiline raamistik ...........................................................................................12
1.2 Riiklik tegevuskava, strateegia, hindamine ja koordineerimine..........................14
1.3 Majanduslik analüüs .........................................................................................14
Peatükk 2. Narkootikumide tarvitamine rahvastikus ja spetsiifilistes gruppides................................................................................................................16
2.1 Narkootikumide tarvitamine rahvastikus ...........................................................17
2.2 Narkootikumide tarvitamine kooliõpilaste ja noorte hulgas................................17
2.3 Narkootikumide tarvitamine sihtrühmades ja paikades riiklikul ja
kohalikul tasandil.....................................................................................................17
Peatükk 3. Ennetus ................................................................................................18
Peatükk 4. Probleemne narkootikumide tarvitamine ...............................................23
Peatükk 5. Narkomaaniaravi: ravinõudlus ja selle kättesaadavus ..........................24
5.1 Strateegia, poliitika ...........................................................................................24
5.2 Ravisüsteem.....................................................................................................25
5.2.1 Asendusravi ..................................................................................................26
5.2.2 Võõrutusravi ..................................................................................................28
5.2.3 Rehabilitatsioon.............................................................................................28
5.3 Ravile pöördunud klientide taustainformatsioon................................................30
Peatükk 6. Tervisenäitajad ja narkootikumide tarvitamise tagajärjed ......................35
6.1 Narkootikumide tarvitamisega seotud nakkushaigused.....................................35
6.2 Tuberkuloosi nakatumine..................................................................................39
6.3 Teised narkootikumidega seotud tervisenäitajad ja tagajärjed .........................39
6.4 Muud narkootikumidega seotud tervisenäitajad ja tagajärjed............................40
6.5 Narkootikumidega seotud surmad ja suremus ..................................................40
Peatükk 7. Narkootikumide tarvitamisest tingitud tervisenäitajate
ja tagajärgedega tegelemine..................................................................................44
7.1 Narkootikumidega seotud õnnetusjuhtumite ennetamine ja
narkootikumidega seotud surmajuhtumite vähendamine.........................................44
7.2 Narkootikumidega seotud nakkushaiguste ennetus ja ravi................................44
7.3 Süstivatele narkomaanidele suunatud kahjude vähendamise
teenused ................................................................................................................46
7.4 Teised tugiteenused süstivatele narkomaanidele..............................................49
Peatükk 8. Sotsiaalsed näitajad ja sotsiaalne reintegratsioon.................................50
Peatükk 9. Narkootikumidega seotud kuritegevus, narkootikumidega
seotud kuritegevuse ennetamine ja vangla...........................................................50
9.1. Sissejuhatus ....................................................................................................50
9.2 Narkootikumidega seotud kuritegevus .............................................................50
9.3 Narkootikumide tarvitamine vanglas .................................................................52
9.4 Narkootikumide tarvitamisest tingitud terviseprobleemidega
tegelemine vanglas ................................................................................................53
9.5 Vanglast vabanenud narkomaanide reintegratsioon ........................................54
Peatükk 10. Narkoturg............................................................................................54
B-osa: Valitud teemad ............................................................................................58
Peatükk 11. Narkootikumide seotud tervisepoliitikad ja teenused vanglas..............58
11.1 Vanglasüsteem ja vanglarahvastik: taustainformatsioon.................................58
11.2 Vangla tervishoiupoliitika ja teenuste korraldus...............................................58
11.2.1 Vangla tervishoid..........................................................................................59
11.2.2 Kinnipeetavatele suunatud narkootikumidega seotud
tervishoiupoliitika ....................................................................................................59
11.2.3 Tervishoiuteenused vanglas.........................................................................61
11.3 Narkootikumidega seotud tervishoiuteenuste pakkumine vanglas ..................62
11.4 Teenuste kvaliteet ..........................................................................................68
11.5 Diskussioon, puudused metoodikas ja info puudujäägid.................................68
Peatükk 12. Narkootikumide tarvitajatest lapsevanemad
(uimastisõltuvusega vanemad, lastekasvatus, lastehooldus ja muud
seonduvad küsimused) ..........................................................................................69
12.1 Probleemi ulatus................................,,...........................................................69
12.2 Poliitika ja õiguslik raamistik .............................................,.............................69
12.3 Vastutegevus..................................................................................................69
Osa C: Lisad...............................................,...........................................................71
Kasutatud kirjandus................................................................................................71
Kasutatud internetiaadresside, aruandluse ja seaduste nimekiri..................,.........73
EMCDDA standardtabelite nimekiri, 2011...............................,................................76
Tabelite ja jooniste loetelu .........................................,............................................77