Pealkiri: 

2010.a riiklik raport (2009.a andmed) EMCDDAle REITOXi riiklikult narkoteabekeskuselt. Eesti - uus areng, suundumused ja süvainformatsioon valitud teemadel

Autorid: Talu A , Abel-Ollo K , Vals K , Vorobjov S , Denissov G , Ahven A
Väljaandja/tellija: EMCDDA, Tervise Arengu Instituut, Justiitsministeerium
Märksõnad: sõltuvushäired, narkootikumid, narkomaania, seadused, tervisepoliitika, õpilased, noored, ennetamine, ravi, asendusravi, võõrutusravi, nakkushaigused, tuberkuloos, suremus, haigestumus, kahjude vähendamine, kuritegevus, vangid, vanglad, narkokaubandus
Välja antud: 2010
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Talu2010.pdf435.43 kBAdobe PDF
Talu2010_ingl.pdf457.48 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Nakkushaigused
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord

Kokkuvõte................................................................................................................ 7
Osa A: Uued arengud ja trendid .............................................................................12
Peatükk 1. Narkopoliitika, seadusandlus, strateegiad ja majanduslikud analüüsid................................................................................................................12
1.1 Juriidiline raamistik ...........................................................................................12
1.2 Riiklik tegevuskava, strateegia, hindamine ja koordineerimine..........................14
1.3 Majanduslik analüüs .........................................................................................15
Peatükk 2. Narkootikumide tarvitamine rahvastikus ja spetsiifilistes gruppides................................................................................................................17
2.1 Narkootikumide tarvitamine rahvastikus ...........................................................17
2.2. Narkootikumide tarvitamine kooliõpilaste ja noorte hulgas...............................17
2.3. Narkootikumide tarvitamine sihtrühmades ja paikades riiklikul ja
kohalikul tasandil ...................................................................................................18
Peatükk 3. Ennetus ................................................................................................19
3.1 Universaalne ennetustegevus...........................................................................20
3.2 Selektiivne ennetus riskigruppides- ja kohtades ..............................................22
3.3 Indikatiivne ennetustöö.....................................................................................22
3.4 Riiklikud ja kohalikud meediakampaaniad ........................................................23
Peatükk 4. Probleemne narkootikumide tarvitamine ...............................................23
Peatükk 5. Narkomaaniaravi: ravinõudlus ja selle kättesaadavus ..........................23
5.1 Strateegia, poliitika ...........................................................................................24
5.2 Ravisüsteem.....................................................................................................24
5.2.1 Asendusravi ..................................................................................................25
5.2.2 Võõrutusravi ..................................................................................................26
5.2.3 Rehabilitatsioon.............................................................................................26
5.3 Ravile pöördunud klientide taustainformatsioon................................................28
Peatükk 6. Tervisenäitajad ja narkootikumide tarvitamise tagajärjed ......................36
6.1 Narkootikumide tarvitamisega seotud nakkushaigused.....................................36
6.2 Tuberkuloosi nakatumine..................................................................................39
6.3 Teised narkootikumidega seotud tervisenäitajad ja tagajärjed .........................39
6.4 Teised narkootikumidega seotud tervisenäitajad ja tagajärjed .........................40
6.5 Narkootikumidega seotud surmad ja suremus ..................................................40
Peatükk 7. Narkootikumide tarvitamisest tingitud tervisenäitajate ja
tagajärgedega tegelemine......................................................................................43
7.1 Narkootikumidega seotud õnnetusjuhtumite ennetamine ja
narkootikumidega seotud surmajuhtumite vähendamine.........................................43
7.2 Narkootikumidega seotud nakkushaiguste ennetus ja ravi................................44
7.3 Süstivatele narkomaanidele suunatud kahjude vähendamise
teenused ................................................................................................................44
7.4 Teised tugiteenused süstivatele narkomaanidele..............................................47
Peatükk 8. Sotsiaalsed näitajad ja sotsiaalne reintegratsioon.................................48
Peatükk 9. Narkootikumidega seotud kuritegevus, narkootikumidega
seotud kuritegevuse ennetamine ja vangla.............................................................48
9.1. Sissejuhatus ....................................................................................................48
9.2 Narkootikumidega seotud kuritegevus .............................................................49
9.3 Narkootikumide tarvitamine vanglas .................................................................51
9.4 Narkootikumide tarvitamisest tingitud terviseprobleemidega
tegelemine vanglas ................................................................................................51
9.5 Vanglast vabanenud narkomaanide reintegratsioon ........................................52
Peatükk 10. Narkoturg............................................................................................53
10.1 Narkootikumide kättesaadavus ja pakkumine ................................................53
10.2 Narkootikumide konfiskeerimine .....................................................................54
10.3 Hind ja puhtus ................................................................................................56
B-osa: Valitud teemad ............................................................................................58
Peatükk 11. Riiklike ravijuhendite ajalugu, metoodika ja rakendamine....................58
11.1 Ajalugu ja üldine raamistik ..............................................................................58
11.2 Olemasolevad narkomaaniaravi juhendid .......................................................59
11.3 Juhendi rakendamise protsess .......................................................................60
11.4 Eesti opiaatsõltuvuse ravijuhendi võrdlemine WHO juhendiga........................61
Peatükk 12. Narkootikumidega seotud ravi maksumus: võrdlev analüüs ...............63
12.1 Ravi rahastamise allikad.................................................................................63
12.2 Sõltuvusravi maksumuse uuringud .................................................................64
12.3 Majanduslik sõltuvusravi hindamine................................................................64
Osa C: Lisad...........................................................................................................65
Kasutatud kirjandus................................................................................................65
Internetiaadresside nimekiri....................................................................................67
Viidatud seaduste nimekiri......................................................................................68
EMCDDA standardtabelite nimekiri, 2010................................................................70
Tabelite ja jooniste loetelu ......................................................................................71