Pealkiri: 

Koordinaatorite tegevus ja suutlikkus lasteaedade/koolide tervist toetava keskkonna arendamisel ja koostöövõrgustiku võimestamisel

Autorid: Lõhmus L
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: tervisedendus, lasteaiad, koolid, võimestumine, tervisepoliitika
Välja antud: 2010
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmus2010.pdf208.09 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: SISUKORD

SISSEJUHATUS ....................................................................................................... 3
I ÜLEVAADE KÜSITLUSE KORRALDAMISEST ....................................................... 4
II PAIKKONDLIK KOOSTÖÖ .................................................................................... 4
2.1. KOOSTÖÖPARTNERID ................................................................................... 4
2.2. PAIKKONDLIK KOOSTÖÖVÕRGUSTIK ............................................................ 5
2.3. LASTE/NOORTE TERVISE JA HEAOLU KÜSIMUSTEGA
TEGELEV TÖÖGRUPP ........................................................................................... 9
2.4. SOTSIAALNE SIDUSUS .................................................................................. 11
III TEL/TEK VÕRGUSTIK ....................................................................................... 12
3.1. VÕRGUSTIKU KOORDINEERIMINE ................................................................ 12
Tegevuskavad, arengudokumendid ...................................................................... 12
Rahastamisallikad ................................................................................................. 13
Tegevused ja metoodikad ..................................................................................... 13
3.2. VÕRGUSTIKU AKTIIVSUS JA LAIENEMINE ..................................................... 15
Uute liikmete vastuvõtmine .................................................................................... 17
Liikmete motiveerimine ja tunnustamine ................................................................ 19
3.3. INFORMATSIOONI JAGAMINE VÕRGUSTIKUS .............................................. 20
Heade praktikate jagamine .................................................................................... 21
Tervist edendava lasteaia ja/või kooli põhimõtete tutvustamine ............................ 21
3.4. TERVISEMEESKONDADE JA/VÕI -NÕUKOGUDE JUHENDAMINE .................. 22
IV TEADMISED JA OSKUSED ................................................................................ 23
4.1. HINNANG OMA TEADMISTELE JA OSKUSTELE. ............................................ 23
Hinnang teadmistele ja oskustele .......................................................................... 24
Koolitusvajadus ..................................................................................................... 27
4.2. OMA TEADMISTE JA OSKUSTE JAGAMINE ................................................... 27
V TERVISEDENDUS PAIKKONNAS ........................................................................ 29
5.1. PAIKKONDLIK TASAND .................................................................................. 29
Hinnang oma tegevuse mõjule paikkonna tasandil ................................................ 31
5.2. LASTEAIA JA KOOLI TASAND ........................................................................ 34
Viimase kolme aasta jooksul toimunud muutused ................................................. 36
Hinnang oma tegevuse mõjule lasteaia ja kooli tasandil ........................................ 38
KOKKUVÕTE ........................................................................................................ 42
LISA 1: Hinnang koostöö sagedusele erinevate partneritega 2009/2010
õppeaasta jooksul. ................................................................................................ 46
LISA 2: Hinnang oma teadmistele. ......................................................................... 47
LISA 3: Hinnang oma oskustele. ............................................................................ 49
LISA 4: Koordinaatorite poolt nimetatud kolm kõige olulisemat laste/noorte
tervise ja heaoluga seotud probleemi oma paikkonnas ......................................... 52
LISA 5: Koordinaatorite poolt nimetatud kolm kõige olulisemat
arendamist vajavat valdkonda oma paikkonnas .................................................... 53
LISA 6: Koordinaatorite hinnang, mil määral on nende tegevus
mõjutanud muutusi kolmes valdkonnas. ................................................................ 55
LISA 7: Koordinaatorite poolt nimetatud kolm kõige olulisemat
tervisemõjurit, mida oleks vaja muuta paikkonna lasteaedades ja koolides .......... 56
LISA 8: Koordinaatorite poolt nimetatud kolm kõige olulisemat
arendamist vajavat valdkonda paikkonna lasteaedades ja koolides ..................... 57
LISA 9: Koordinaatorite poolt nimetatud kolm kõige olulisemat
lasteaedades ja koolides toimunud positiivset muutust viimase
kolme aasta jooksul .............................................................................................. 59
LISA 10: Koordinaatorite poolt nimetatud kolm kõige olulisemat
lasteaedades ja koolides toimunud negatiivset muutust viimase kolme aasta jooksul.................................................................................................................... 61