Pealkiri: 

Soodustingimustel müüdavate ja laenutavate tehniliste abivahendite eraldamise menetlusskeemi analüüs

Väljaandja/tellija: Ernst&Young, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: tervishoid, puuetega inimesed, tervishoiukorraldus, terviseteenused, sotsiaalprobleemid
Välja antud: 2010
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Ernst&Young2010.pdf701.97 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Sotsiaalministeeriumi tellimusel on Ernst & Young teostanud soodustingimustel müüdavate ja laenutavate tehniliste abivahendite eraldamise menetlemisskeemi analüüsi.
Analüüsi eesmärgiks oli teostada tehniliste abivahendite eraldamise menetlusskeemi analüüs ja tuua välja olemasoleva menetlusskeemi kitsaskohad. Töö käigus pakuti välja lahendused kitsaskohtade kõrvaldamiseks ja menetlusskeemi täiendamiseks. Töö teostati ajavahemikul november 2009 kuni jaanaur 2010 (kokku 8 nädalat). Menetlusskeemi analüüsimisel tugineti sekundaarandmetele (olemasolevad uuringud, antud valdkonda puudutavad
seadused ja määrused, maavalitsuste ja ettevõtete vahel sõlmitud lepingud jm), teostati 2 töötuba menetlusskeemi erinevate osapooltega, viidi läbi küsitlus maavalitsustes ning teostati 8 lisaintervjuud.
Lisaks uuriti tehniliste abivahendite menetlemisskeemi korraldust kahes välisriigis - Soomes ja Taanis.
Käesoleva aruanne koosneb kolmest peatükist. Esimese peatükis kirjeldatakse olemasolevat olukorda ning tuuakse välja analüüsi käigus esilekerkinud tähelepanekud, teises peatükis esitatakse soovitused menetlusskeemi täiendamiseks ning kolmandas antakse ülevaade tehniliste abivahendite eraldamisest Soomes ja Taanis. Aruande lisades on välja toodud teostatud intervjuude loetelu ja uut väljatöötatud menetlusskeemi kirjeldavad joonised.
Aruande koostamist mõjutasid alljärgnevad tegurid:
- Aruanne tugineb Sotisaalministeeriumi, maavalitsuste ja nende partnerite poolt esitatud andmetele. Ernst & Young ei ole aruande aluseks olevat teavet auditeerinud ega iseseisvalt verifitseerinud ning seetõttu ei vastuta andmete õigsuse eest.
- Soodustingimustel müüdavate ja laenutavate tehniliste abivahendite eraldamise menetlemisskeemi andmete kogumine ja nende sisuline põhjendamine on olnud töömahukas, sest puudub üleriigiline andmebaas vajalike andmete ja täpsemate statistiliste näitajatega. Seetõttu on tuginetud info kogumisel suurel osal intervjuudele ning maavalitsuse infopäringule.