Pealkiri: 

Alaealiste kaubitsemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil Euroopas: Päritoluriigid

Autorid: Trummal A
Märksõnad: prostitutsioon, inimkaubandus, tüdrukud, lapsed, noored, seksuaalne vägivald, seksuaalkäitumine, riskikäitumine, rahvusvaheline koostöö, kuritegevus, seadused, nõustamine, sotsiaalne rehabilitatsioon
Välja antud: 2003
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Trummal2003.pdf73.89 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Rahvusvaheliste organisatsioonide ECPAT Law Enforcement Group ja Defence Children International poolt koordineeritud uurimusprojekt "Alaealiste kaubitsemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil Euroopas: päritoluriigid" on teine etapp mitmeaastasest koostööprogrammist. 2001. aastal koguti esimese etapi käigus informatsiooni alaealiste kaubitsemise probleemi kohta 8-s Lääne-Euroopa inimkaubanduse sihtriigis. 2003. aastal võeti samalaadne uurimustöö ette 8-s Ida-Euroopa (valdavalt) päritoluriigis.
Projekti eesmärgiks on koostada kirjeldus sellest, millises ulatuses ja viisil kaubitsetakse alaealisi seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil Ida-Euroopast Euroopa Liidu riikidesse, milline on situatsioon päritoluriikides, milliseid samme on astutud probleemiga tegelemisel ning mida saaks edaspidi ette võtta. Lisaks arendatakse projekti käigus koostöövõrgustikku ühendamaks teemaga tegelevaid asutusi ja isikuid erinevatest riikidest.
Uurimuse läbiviimist Eestis alustati märtsis 2003 juba teostatud uurimuste ja olemasoleva materjaliga tutvumisega. Aprillist juuli keskpaigani viidi läbi 20 poolstruktureeritud intervjuud inimkaubanduse teemaga oma töös kokku puutuvate ekspertidega (ühel intervjuudest osales kaks eksperti) - riigiametnikega, mittetulundusühenduste ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega.Ühendust võeti veel 10 eksperdiga, kellega eraldi intervjuusid ei tehtud, kuna nende kokkupuude teemaga oli liiga vähene. Intervjueerimise aluseks oli kõigile uurimusprojektis osalevatele maadele ühine küsimustik.Mais ja juunis viidi lisaks läbi 12 poolstruktureeritud intervjuud 15-17-aastaste problemaatilise taustaga eesti ja vene tütarlastega, kellega saadi ühendust taoliste noortega tegeleva asutuse kaudu. Intervjuud teostati nendega, kes eelnevalt väitsid, et nende tuttavate hulgas on inimesi, kes on seotud prostitutsiooniga. Lisaks intervjuude tulemustele tutvustab raport inimkaubandusega seonduvat seadusandlust, kirjeldab alaealiste kaubitsemise probleemi olemust ning esitab intervjueeritud ekspertide poolt välja toodud vajadusi ja probleeme inimkaubandusega võitlemisel.