Pealkiri: 

Eesti sotsiaalkaitse süsteemi korralduse efektiivsuse analüüs

Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis, Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: tervishoiukorraldus, tervishoid
Välja antud: 2011
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis2011.pdf1.71 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Analüüsi eesmärgiks oli hinnata:
1) Eesti sotsiaalkaitse süsteemi korralduse ja rakenduspraktikate otstarbekust ja vastavust sotsiaalkaitse süsteemile seatud eesmärkidele;
2) Sotsiaalkindlustusameti ümberkorraldusvajadust ja -võimalusi.

Analüüsi raames viidi läbi järgmised tegevused:
(1) Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsevate asutuste ja ministeeriumi valdkondlike osakondade alusõigusaktide analüüs eesmärgiga kaardistada asutuste põhitegevused ja pädevused;
(2) kesksete riiklike sotsiaalkaitse rakendusasutuste - Haigekassa, Töötukassa ja Sotsiaalkindlustus-ameti - asutusesiseste juhendmaterjalide ning klientidele suunatud infomaterjalide analüüs eesmärgiga kaardistada asutuste tegevused teenuste, toetuste ja hüvitiste menetlemisel;
(3) intervjuud sotsiaalkaitse võtmeasutuste ja valitud huvigruppide esindajatega eesmärgiga saada sisend sotsiaalkaitse süsteemi ja selle rakendusasutuste toimimise hindamiseks;
(4) sotsiaalministeeriumi ja tema valitsemisalas tegutsevate asutuste võrdlusanalüüs eesmärgiga hinnata valitsemisala korralduse terviklikkust ja põhjendatust ning valitsemisalas tegutsevate sotsiaalkaitse rakendusasutuste töökorralduse ja praktikate sarnasuste/erisuste põhjendatust ning ümberkorralduste vajalikkust (sh Sotsiaalkindlustusameti ümberkorraldamiseks).