Pealkiri: 

Töökoha tervisedenduse arengukava

Väljaandja/tellija: BDA Consulting
Märksõnad: töötervishoid, töötingimused, töökeskkond, tööohutus, arengukavad, tööõnnetused, tervisedendus, suitsetamine, ennetamine, narkomaania, vaimne tervis, stress, traumad, kutsehaigused, toitumine, füüsiline aktiivsus, koolitus, info, tervislik eluviis
Välja antud: 2010
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTE_arengukava_2010_2013.pdf411.5 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisekaitse
Traumad
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Tervise Arengu Instituut (edaspidi TAI) korraldab Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008-2009" elluviimist. Programmi üldine eesmärk on tervislikel põhjustel tööturul mitteaktiivsete inimeste osakaalu vähendamine ja tervisehäirete ennetamine. Valdkonna tõhusamaks arendamiseks soovis Tervise Arengu Instituut (TAI) 2009. aasta sügisel kaardistada tegevusvaldkonna hetkeolukorra ning koostada arengukava, mis määratleb valdkonna pikemaajalised arengusuunad Eestis töökohapõhisel tervise edendamisel (töökoha tervisedendus, TTE) nii riiklikul, paikkondlikul, organisatsiooni kui isiku tasandil. Arengukava koostamist juhtima valiti BDA Consulting OÜ.
Käesolev arengukava on suunatud töökohal tervise edendamisele, olles seejuures seotud ka töötervishoiu ja tööohutuse teemaga, mida reguleerib Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.
TTE arengukava koostamisel jälgitakse põhijoonena kolme peamise osapoole - töötaja, tööandja ja riigi/ühiskonna - vajadusi ja tegevusi praegu ning tulevikus. Töö käigus lähtuti põhimõttest, et vajalik on määrata tähtsad arengusuunad pikemaks perioodiks ning prioriteetsed tegevussuunad aastateks 2010-2013.