Pealkiri: 

Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uuring 2009

Autorid: Soo K
Väljaandja/tellija: Saar Poll OÜ, Tartu Ülikool, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: puuetega inimesed, hooldus, vanurid, hinnangud, vaimne tervis, sotsiaalteenused, terviseteenused, traumad, info, taastusravi, nõustamine, vaimne vägivald, füüsiline vägivald, tugiteenused
Välja antud: 2009
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
PIU 2009.pdf1.24 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesoleva uuringu esmaeesmärgiks oli kaardistada täiskasvanud ehk 16-aastaste ja vanemate puuetega inimeste toimetulek ja tööhõive 2009. aastal ning luua lisaks võrdlusandmed 2006. a läbi viidud uuringu peamistele tulemustele.

Täpsemalt käsitles uuring järgmisi valdkondi:
- puuetega inimeste haridustase ja haridusvõimalused, sh tasemeharidus, kutseõpe, täiendkoolitus, elukestev õpe; õppimist ja täiendkoolitust toetavate meetmete kättesaadavus ja vajadustele vastavus; olemasolevate haridusvõimaluste mõju puuetega inimeste (iseseisvale) toimetulekule ja tööhõivele;
- tööhõive, sh töökogemus, töötamise tingimused ja eeldused, töötamise valmidus ja barjäärid, töötamist ja tööhõivet toetavate meetmete, sh rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus ja vajadustele vastavus;
- sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kasutamine;
- abivahendite kasutamine, teadlikkus puudealase teabe ja abivahendite keskustest;
- nõustamisteenuste kasutamine, teadlikkus nõustamisteenuste keskusest ja vajadus nende järele;
- elamistingimused, sh eluruumi kohandamise vajadus ja võimalused;
- sotsiaalmajanduslik toimetulek (sissetulekud ja kulutused);
- sotsiaalne aktiivsus ja sotsiaalne suhtevõrgustik.

Uuringu teiseks eesmärgiks oli hinnata puuetega inimeste pereliikmete koormust puudega inimese abistamisel ja hooldamisel ning selle mõju nende tööhõivele ja sotsiaalsele aktiivsusele, samuti peresuhetele, tervisele ja muudele aspektidele.