Pealkiri: 

Vägivald lähisuhtes: selle põhjused ja võimalikud lahendused

Autorid: Allaste A-A , Võõbus V
Väljaandja/tellija: Hasartmängumaksu Nõukogu
Märksõnad: vaimne tervis, vaimne vägivald, füüsiline vägivald, väärkohtlemine, vägivald, füüsiline tervis
Välja antud: 2008
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Allaste ja Võõbus, 2008.pdf495.14 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Kirjeldus: Antud raport koosneb kümnest peatükist. Kuivõrd lähisuhtevägivalda käsitlevat kirjandust on eesti keelde väga vähe tõlgitud ja teema on paljudele tundmatu, algab raport ülevaatega erinevatest teoreetilistest perspektiividest lähisuhtevägivalla käsitlemisel. Selle peatüki eesmärk on eelkõige teavitada lugejat analüüsiperspektiivide paljususest, konkreetne empiiriline uurimus lähtub konstruktivistliku põhistatud teooria perspektiivist ning varasemaid teooriaid võetakse analüüsil arvesse nii palju kui nad haakuvad empiirilisest materjalist esile kerkivaga. Teine osa esitab lühikokkuvõtte Eestis selles valdkonnas tehtud uurimustest. Kuivõrd vägivallateemad on omavahel paljuski seotud, on seal lisaks ülevaatele lähisuhtevägivallast juttu ka laste väärkohtlemist käsitlevatest uurimustest. Kolmas peatükk selgitab empiirilise uurimuse lähtekohti, intervjueeritavate leidmist ning andmete kogumise ja analüüsi meetodeid. Neljandast peatükist alates on tegu empiirilise materjali analüüsiga. Kuivõrd käitumist mõjutavad inimeste arusaamad ja hoiakud, algab empiirilise materjali tutvustus vägivalla, sealhulgas lähisuhtevägivalla mõiste määratlemisega intervjueeritavate vaatepunktist. Viies peatükk annab ülevaate lähisuhtevägivalla levikust Eestis ekspertide hinnangul. Kuues keskendub intervjueeritavate lapsepõlvekogemustele ja neile antavatele tähendustele. Seitsmes toob välja lähisuhtevägivalla erinevad põhjused. Kaheksas peatükk kirjeldab konkreetseid konfliktiolukordi ja leppimist ning analüüsib inimeste poolt oma käitumisele antavaid tähendusi. Üheksas peatükk käsitleb abiotsimisvajadust ja sellega seonduvaid kogemusi ning erinevaid teenuseid Eestis ja hõlmab ka hinnanguid nendele teenustele. Kümnes peatükk on kokkuvõte koos mõningate praktiliste soovitustega.