Pealkiri: 

Haapsalu linna terviseprofiil

Autorid: Rahuvarm A , Lemmsalu E , Jalgma K , Altmets E , Schwindt M , Vilta K , Tarv T , Luik P , Uusen M , Pärnaste V , Hallik V , Rootare K , Katkosilt A , Tuisk T , Kiis L , Raag J , Mitšurina M , Edasi S , Danilov I , Leek-Ambur H
Väljaandja/tellija: Haapsalu Linnavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sündimus, suremus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, sotsiaalteenused, puuetega inimesed, lapsed, noored, õpilased, koolid, kuritegevus, narkootikumid, alkohol, suitsetamine, toitumine, tervisekäitumine, keskkond, keskkonnatervis, õnnetused, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, tervisedendus, linnad, füüsiline aktiivsus
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Haapsalu
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
HaapsaluLinn2010.pdf413.42 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Haapsalu linna iseloomustab rahvaarvu järk-järguline vähenemine, mis väljendub ka linna
üldhariduskoolides õppivate laste arvu pidevas vähenemises. Väljarände ja negatiivse iibe
koosmõju tõttu väheneb linna elanikkond üle saja inimese võrra aastas.
Majanduslangusest tingitud töötute ja madalapalgaliste elanikkonna suur osakaal mõjutab
negatiivselt lisaks elanike toimetulekule ka linnaeelarvet. Seetõttu on linnal raske pakkuda
abivajajatele erinevaid ja kvaliteetsel tasemel sotsiaaltoetusi ning -teenuseid. Töötusest ja
madalapalgalisusest tingituna on sageli inimestel raske kätte saada erialast nõustamisteenust
või eriarstiabi. Mõnedes valdkondadest on puudus kvaliteetsetest erialaspetsialistidest
(nõustajad, eripedagoogid, terviseteenuse osutajad, jt), teisalt vajavad olemasolevad
toetussüsteemid omavalitsuse tasandil analüüsimist ning vajadusel reorganiseerimist
tagamaks kvaliteetset teenust abivajajatele.
Haapsalu linna elanikkonda iseloomustab kehv tervisliku toitumise harjumus, kalduvus
ebatervislike eluviiside poole (alkohol, suits, liiklusrikkumised) ning füüsilise aktiivsuse
mitte tõhus rakendamine. Suurel osal elanikkonnast puudub püsiv harjumus tegeleda
aktiivsete tegevustega. Mõnel määral on eelpool nimetatud negatiivsete ilmingute põhjuseks
ka rahaliste vahendite puudumine nt tervislik toit on kallis, aktiivne sporditegevus tasuline,
jms. Samuti on enamus elanikkonnast passiivne ega löö aktiivselt kaasa kogukonna
ühistegemistes või kohalikus kultuurielus, kuigi selle jaoks on loodud linnas küllaltki palju
võimalusi. Linna üheks eesmärgiks on tõhustada vabatahtlike ühenduste ja aktiivsete inimeste
osalust linna elukeskkonna kujundamisel.
Terviseprofiilist selgus, et eelkõige on Haapsalu linnas vaja ressursse suunata inimeste
tervisekäitumise teadlikkuse tõstmiseks ning info paremaks kättesaadavaks tegemiseks.
Teiseks vajavad ülevaatamist olemasolevad toetus- ja nõustamissüsteemid ning neid
teostavate organisatsioonide koostöövõimekus tagamaks linna elanikele piisavalt tuge ja
toetust rasketel hetkedel.
Positiivne on, et linnas on loodud elanikele küllaltki palju erinevaid võimalusi tervislikuks ja
aktiivseks eluviiside harrastamiseks ning omavalitsuse sotsiaalpoliitika on linna elanikkonna
heaolu arvestav.