Pealkiri: 

Kuusalu valla terviseprofiil

Autorid: Agu-Aasrand A , Meister A , Rebane E , Mölder E , Koppel E , Lillemägi H , Raudla K , Sinisalu K , Martinson K , Slungin K , Schmidt K , Kröönström M , Kikkas M , Nurmela N , Rembel P , Kostritski Z
Väljaandja/tellija: Kuusalu Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sündimus, suremus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, sotsiaalteenused, puuetega inimesed, lapsed, noored, õpilased, koolid, kuritegevus, narkootikumid, alkohol, suitsetamine, tervisekäitumine, keskkond, keskkonnatervis, õnnetused, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, tervisedendus, vallad
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Kuusalu
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
KuusaluVald2010.pdf168.61 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kaardistamine.
Terviseprofiil on abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemuste eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määramisel. Profiil on aluseks tervise arendamise tegevuskava koostamisele, milles püstitatakse konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks ning määratletakse nende saavutamiseks vajalikud tegevused, ressursid ja vastutajad. ("Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine", 2009) Kuusalu valla terviseprofiili koostamisel on võetud aluseks Rahvastiku tervise arengukavas aastateks 2009-2020 välja toodud viis temaatilist valdkonda, mis kajastavad sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist, lastele tervisliku ja turvalise arengu tagamist, tervist toetava keskkonna kujundamist, tervislike eluviiside soodustamist ning tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse kindlustamist.
Kuusalu ja Loksa valdade ühendamisel 2005. aasta kohalike omavalitsuste valimistega tekkis uus omavalitsusüksus Kuusalu vald. Sellest tulenevalt on terviseprofiilis kajastatud andmeid alates 2006. aastast. Varasemate andmete võrdlemine ei oleks põhjendatud.