Pealkiri: 

Hapra eaka haiglast väljakirjutamine: tervishoiusotsiaaltöötajate poolt tajutud eetilised konfliktid edaspidiste ravi- ja hooldusotsuste tegemisel

Autorid: Tisler M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut
Märksõnad: vanurid, haiglad, tervishoiukorraldus, ravi, hooldusravi, tervishoid, perekond
Välja antud: 2010
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tisler2010.pdf579.94 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: SISUKORD

SISSEJUHATUS ...............................................................................................5
I. KIRJANDUSE ÜLEVAADE ..............................................................................7
1.1 Tervishoiusotsiaaltöö raviasutuses ja selle toimumiskontekst ...........................7
1.1.1 Geriaatriline tervishoiusotsiaaltöö ................................................................7
1.1.2 Sotsiaaltöö kui protsess ...........................................................................10
1.1.3 Haiglakonteksti ja valitsevate diskursuste mõju tervishoiusotsiaaltööle ..........11
1.2 Eetika tervishoiusotsiaaltöös .......................................................................13
1.2.1 Eetikateooriad .........................................................................................13
1.2.2 Sotsiaaltöö eetika ....................................................................................16
1.2.3 Eetilise otsuse tegemine ..........................................................................17
1.2.4 Eetilised konfliktid tervishoiusotsiaaltöös ...................................................19
1.2.5 Eetilised konfliktid habraste eakatega töötamisel ........................................20
1.3 Hapra eaka haiglast väljakirjutamine .............................................................23
1.3.1 Haprus ...................................................................................................23
1.3.2 Haiglast väljakirjutamise protsess ja tervishoiusotsiaaltöötaja roll selles........ 27
II. UURIMUSE METOODIKA .............................................................................32
2.1 Uurimuse taust ja probleemiseade ...............................................................32
2.1.1 Uurimuse eesmärk ja uurimisküsimused ....................................................33
2.2 Empiirilise materjali kogumise meetod .........................................................34
2.2.1 Intervjuude ettevalmistus ja kulg ................................................................34
2.3 Empiirilise materjali analüüsimeetod ............................................................41
2.3.1 Materjali ettevalmistus analüüsiks .............................................................42
III. UURIMUSTULEMUSTE ANALÜÜS ...............................................................45
3.1. Eetilised raskused, mis kujunevad seoses lähivõrgustikuga ...........................45
3.1.1 Lood, milles hapra eaka lähedased seavad oma huvid
abivajaja huvidest kõrgemale .............................................................................46
3.1.2 Lood hapra eaka lähedaste konfliktsetest suhetest haiglaga........................ 58
3.1.3 Lood, milles hapra eaka lähedased soovivad, kuid ei saa
tema eest hoolitseda ........................................................................................62
3.1.4 Lood, milles tervishoiu- ja hoolekandesüsteem paneb
hapra eaka lähedastele ebarealistlikke kohustusi ................................................66
IV. ARUTELU ..................................................................................................70
KOKKUVÕTE ..................................................................................................74
KASUTATUD KIRJANDUS 76